Maturitné témy

Milí študenti,

v zmysle III. časti bodu 5 a časti IV. bodu 3 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, zverejňujeme na našej stránke maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou pre odbor 7649 N Učiteľstvo a vychovávateľstvo v MŠ:

1. Názov témy: Školský systém na Slovensku

2. Názov témy: Vyučovanie a vzdelávanie

3. Názov témy: Vyučovací proces

4. Názov témy: Výchova

5. Názov témy: Výchova mimo vyučovania

6. Názov témy: Základné školské dokumenty

7. Názov témy: Inovatívnosť a tvorivosť v škole

8. Názov témy: Dieťa v predškolskom veku, význam predprimárnej edukácie a materského školstva

9. Názov témy: Dieťa školského veku a adolescencie, význam edukácie

10. Názov témy: Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

11. Názov témy: Tvorivá dramatika v materskej škole

12. Názov témy: Hra a hračka ako podporný činiteľ v predprimárnej edukácii

13. Názov témy: Výtvarné umenie a výchova umením v materskej škole

14. Názov témy: Hudobná výchova v predprimárnej edukácii

15. Názov témy: Socializácia, sociálne učenie a poruchy socializácie

16. Názov témy: Osobnosť a činitele utvárania osobnosti

17. Názov témy: Rodina a problémy súčasnej rodiny

18. Názov témy: Komunikácia s deťmi predškolského veku, školského veku a adolescencie

19. Názov témy: Psychopatológia a výchovná a vzdelávacia práca s deťmi so špeciálnymi potrebami

20. Názov témy: Sociálna skupina a práca so skupinou

21. Názov témy: Správanie a poruchy správania detí

22. Názov témy: Učenie a poruchy učenia

23. Názov témy: Náročné životné situácie, stres a syndróm vyhorenia

24. Názov témy: Domáce násilie a pomoc zo strany učiteľa

25. Názov témy: Diagnostické metódy učiteľa

Prajeme Vám veľa šťastia!