Kritériá prijatia

Prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2018/2019

Prijímacie konanie sa uskutoční podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

4-ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ

Kód školy: 617 202
Študijný odbor: 7661 M Sociálno-výchovný pracovník
Študijný odbor: 7662 M Animátor voľného času
Počet študentov v triede: max. 15
Počet otváraných tried v 1. ročníku: 1
Termíny prijímacích skúšok: 9.5. , 11.5. a 20.6.2018 o 9:00
Termín zasielania prihlášok: 10.4.2018
Študijný odbor 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet študentov v triede max. 15
Počet otváraných tried v 1. ročníku 1
Termíny talentových skúšok 25.6.2018
Termín zasielania prihlášok 20.2.2018

* Bez prijímacích skúšok bude prijatý uchádzač v prípade, ak v Testovaní 9 dosiahne min. 90% úspešnosť za každý testovaný predmet samostatne.
** Ak súčasťou prihlášky nie sú výsledky z Monitoru 9, prineste ich so sebou na prijímacie pohovory.