Kritériá prijatia

Prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2019/2020

Prijímacie konanie sa uskutoční podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

Kritériá prijatia na študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník

Kritériá prijatia na študijný odbor 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Požiadavky na talentové skúšky v študijnom odbore 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Prihláška na denné štúdium

Prihláška na pomaturitné štúdium (aj pre externé štúdium)

 

4-ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ

Kód školy: 617 202
Študijný odbor: 7661 M Sociálno-výchovný pracovník
Počet študentov v triede: max. 15
Počet otváraných tried v 1. ročníku: 1
Termíny prijímacích skúšok: 13.5.2019 a 16.5.2019
Termín zasielania prihlášok: 10.4.2019
Študijný odbor 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet študentov v triede max. 15
Počet otváraných tried v 1. ročníku 1
Termíny talentových skúšok 27.3.2019 a 10.4.2019
Termín zasielania prihlášok 20.2.2019

 

Pomaturitné štúdium

Študijný odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Termíny talentových skúšok 25.6.2019 a 27.8.2019
Termín zasielania prihlášok 31.5.2019
 

* Bez prijímacích skúšok bude prijatý uchádzač v prípade, ak v Testovaní 9 dosiahne min. 90% úspešnosť za každý testovaný predmet samostatne.
** Ak súčasťou prihlášky nie sú výsledky z Monitoru 9, prineste ich so sebou na prijímacie pohovory.