Externé pomaturitné štúdium

V školskom roku 2021/2022 ponúkame dvojročné pomaturitné externé kvalifikačné štúdium v odboroch Špeciálna pedagogika, Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Kritérium pre prijatie na štúdium:

– úspešné vykonanie prijímacej skúšky
– absolvované stredné vzdelanie s maturitnou
– splnenie fyzických a duševných predpokladov pre štúdium


Po ukončení štúdia:

Spôsob ukončenia štúdia: 
absolventská skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania:
– vyššie odborné vzdelanie
– ISCED 5B

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti (subjekty štátnej správy, samosprávy miest a obcí, VÚC), v treťom sektore – práca na úseku sociálnych vecí, edukácie.


Organizácia výučby:
Výučba zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie v 1. a 2. ročníku prebieha podľa schváleného rozvrhu konzultačných hodín.

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Do študijného odboru 7518 7 špeciálna pedagogika môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.

Obsah štúdia:
Jeden cudzí jazyk – anglický jazyk
Odborné predmety: základy špeciálnej pedagogiky, psychológia a patopsychológia dieťaťa, sociológia, biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa…

Prihlášky na externé štúdium posielajte na adresu:
Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava.

Prihlášky na pomaturitné štúdium musia byť potvrdené lekárom a prikladajte k nim overené kópie maturitného vysvedčenia. Posielajte ich do 31. 05. 2021.

Štúdium bude otvorené podľa záujmu uchádzačov.

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do 31.5.2021. V prípade, že študent nebol prijatý na vysokoškolské štúdium, je možné podať prihlášku dodatočne do 31.7.2021.

1. termín prijímacích pohovorov prebehne počas posledného júnového týždňa príslušného roka.
2. termín prijímacích pohovorov prebehne počas posledných dvoch augustových týždňov príslušného roka.

Prihlášky ma externé štúdium posielajte email na pasa@paneuropasa.sk resp. poštou na Súkromná SOŠ – pedagogická a sociálna, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Prihlášky na pomaturitné štúdium musia byť potvrdené lekárom a prikladajte k nim overené kópie maturitného vysvedčenia. posielajte ich do 31.05.2021, v prípade ak študent nebol prijatý na vysokoškolské štúdium, je možné podať prihlášku dodatočne do 31.07.2021.

Štúdium bude otvorené podľa záujmu uchádzačov.