Externé pomaturitné štúdium

V školskom roku 2022/2023 ponúkame dvojročné pomaturitné externé kvalifikačné štúdium v odboroch Špeciálna pedagogika, Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Kritérium pre prijatie na štúdium:

– vyplnená prihláška
– absolvované stredné vzdelanie s maturitnou
– splnenie fyzických a duševných predpokladov pre štúdium


Po ukončení štúdia:

Spôsob ukončenia štúdia: 
odbor Špeciálna pedagogika – absolventská skúška

odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – maturitná skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania:
– vyššie odborné vzdelanie
– ISCED 5B

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti (subjekty štátnej správy, samosprávy miest a obcí, VÚC), v treťom sektore – práca na úseku sociálnych vecí, edukácie.


Organizácia výučby:
Výučba zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie v 1. a 2. ročníku prebieha podľa schváleného rozvrhu konzultačných hodín.

Obsah štúdia Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:
Jeden cudzí jazyk – anglický jazyk
Odborné predmety: základy špeciálnej pedagogiky, pedagogika, psychológia, sociológia, biológia a starostlivosť o zdravie, prax.

Zvyšné predmety: metodika telesnej výchovy, metodika výtvarnej výchovy, metodika hudobnej výchovy, aplikovaná informatika.

Obsah štúdia Špeciálna pedagogika:

Jeden cudzí jazyk – anglický jazyk

Odborné predmety – základy špeciálnej pedagogiky, pedagogika, psychológia a patopsychológia, sociológia, biológia a starostlivosť o dieťa.

Prihlášky na externé štúdium posielajte emailom na pasa@paneuropasa.sk resp. poštou na Súkromná SOŠ – pedagogická a sociálna, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava