Sociálno výchovný prac.

Študijný odbor 7661 M Sociálno-výchovný pracovník
Forma, spôsob a organizácia štúdia Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

76 Učiteľstvo
7661 M Sociálno-výchovný pracovník
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denná
Súkromná
Slovenský jazyk

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu
Všeobecno-vzdelávacie predmety 18 14 13 9 54
Slovenský jazyk a literatúra 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Španielsky jazyk 3 3 2 2 10
Etická výchova/Náboženská výchova 1 1 2
Dejepis 2 1 3
Biológia 2 2
Matematika 2 2 2 6
Informatika 2 2
Telesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné predmety 10 16 16 16 58
Pedagogika 2 2 4
Psychológia 2 2 2 1 7
Špeciálna pedagogika 1 2 3
Sociálna pedagogika 2 2
Sociálno-právna ochrana 2 2 4
Sociológia 2 2 2 6
Sociálno-psychologický výcvik 2 2 4
Metódy sociálnej práce 2 2 4
Biológia a starostlivosť o zdravie 2 2 4
Metodika edukačných činností 2 2 2 2 8
Právna náuka 2 2
Administratíva a korešpondencia 2 2
Aplikovaná informatika 2 2
Prax 3 3 6
Využitie disponibilných hodín v podobe
povinných predmetov
5 3 4 8 20
Španielsky jazyk 3 3 2 2 10
Konverzácia v anglickom jazyku 2 2 4
Multikultúrne spolužitie 2 2
Seminár zo psychológie 2 2
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry 2 2
Spolu 32 33 34 33 132
Účelové kurzy  kurz
Ochrana človeka a prírody
Kurz zimných pohybových aktivít v prírode kurz
Kurz letných pohybových aktivít v prírode kurz

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška 1
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 4 4 4 3
Plavecký kurz s metodikou 1
Lyžiarsky kurz s metodikou 1
Kurz ochrany života a zdravia
Súvislá odborná prax 2 2 2 3
Spolu týždňov 40 40 40 37