Pomaturitné štúdium


V školskom roku 2018/2019 otvoríme 2-ročné denné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odboroch 
Sociálno-právna činnosť, Verejná správa a Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Kritérium pre prijatie na štúdium:

 • úspešné ukončenie štúdia na všetkých typoch stredných škôl končiacich maturitnou skúškou,
 • preukázanie osobných predpokladov prostredníctvom rozhovoru.

___________________________

Po ukončení štúdia:

Absolvent odboru „Sociálno-právna činnosť“ získava praktickú kvalifikáciu a je pripravený vykonávať činnosti súvisiace so sociálnou problematikou v rôznych typoch organizácií nielen v SR, ale i v krajinách EU:

 • v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy (úrady práce, úrady sociálnej starostlivosti, správy sociálneho zabezpečenia, ústavy sociálnej starostlivosti, obecné zastupiteľstvá a.i.),
 • v sociálnych poradenských inštitúciách,
 • v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne a právne služby,
 • v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry,
 • vo výrobnej a podnikateľskej sfére,
 • absolvovaním širokého spektra vyučovacích predmetov získava komplexnú prípravu na bakalárske alebo magisterské štúdium na vysokej škole (sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociológia, právo, zdravotné náuky, liečebná pedagogika, ekonomika a radenie, administratíva a korešpondencia, personálna práca a.i.).

Absolvent odboru „Verejná správa“ je pripravený vykonávať činnosti:

 • v organizačnej štruktúre úradov miestnej štátnej správy (okresné a krajské úrady) a úradov územnej samosprávy (obecné, mestské a regionálne úrady),
 • na jednotlivých odboroch úradov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,
 • prevádzkovať subjekty, ktorých zriadenie je v pôsobnosti okresných a krajských úradov a samosprávy obcí, miest a regiónov,
 • získava zručnosti nevyhnutné k výkonu pracovnej činnosti v bezprostrednom styku s občanmi SR aj s cudzími štátnymi príslušníkmi (operatívne riešenie problémov, pohotová komunikácia v materinskom i cudzom jazyku, hospodárska korešpondencia, flexibilita v právnych normách a ekonomických zásadách, schopnosť pracovať samostatne i v tíme, logické myslenie, organizačné schopnosti, vystupovanie a reprezentácia),
 • absolvovaním širokého spektra vyučovacích predmetov získava komplexnú prípravu na bakalárske alebo magisterské štúdium na vysokej škole najmä ekonomického smeru so zameraním na verejnú správu (psychológia, sociológia, právo, ekonómia, ekonomika a riadenie miest, hospodárska geografia, účtovníctvo, administratíva, korešpondencia, účtovníctvo, verejná správa, verejné financie, spoločenská komunikácia a.i.).

__________________________________

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Celková charakteristika absolventa

Absolventi študijného odboru 7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – pomaturitné kvalifikačné štúdium sú po ukončení štúdia maturitnou skúškou kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnom vzdelávaní, vo výchove vo voľnom čase, vo vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych zariadeniach, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné odborné vzdelanie. Náročnosť profesií v daných oblastiach vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj.

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky

Vedomosti

Absolvent pozná/má:
– schopnosť orientovať sa v teoretických základoch všeobecnej pedagogiky, teórie výchovy, psychológie, vývinovej psychológie a pod.
– ovládať fakty a zákonitosti vzdelávacej a výchovnej práce, jej špecifikám na základe veku jedinca, obsahu výchovy a vzdelávanie, ich celkových a čiastkových cieľov, metód, prístupov a foriem ich dosahovania atď,
– znalosť komunikačných techník v interpersonálnych vzťahoch, popísať možnosti a špecifiká komunikácie s deťmi predškolského veku,
– znalosť anatómie ľudského tela a zásad zdravého životného štýlu,
– základné poznatky z oblasti hygieny a prevencie, viesť deti k osvojovaniu si a dodržiavaniu hygienických návykov,
– základné poznatky o životných procesoch živej prírody a o vzájomnom vzťahu človeka a prírody,
– vedomosti o vývoji kultúry a estetike životného prostredia a následne ich uplatňovať v práci s deťmi v materských školách a iných výchovných i vzdelávacích inštitúciách.

____________________________________________

Zručnosti

Absolvent vie:
– aplikovať naučené vedomosti v praktickej činnosti pri realizácii obsahu výchovy a vzdelávania detí s využitím adekvátnych metód, foriem, prístupov, aplikáciou didaktických zásad, prístupu rovnosti a i,
– určovať ciele, prostriedky a postupy svojej práce s prihliadaním na vekové špecifiká detí, ich jedinečnosť, potreby, ale zároveň realizovať edukačné aktivity v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania detí v rámci príslušného stupňa vzdelávania,
– aktívne pôsobiť v procese integrácie zdravotne postihnutých a sociálne ohrozených jedincov, dokázať prispôsobiť spôsob práce pri výchove a vzdelávaní takýchto jedincov a zjednodušiť  ich integráciu do skupiny,
– uplatňovať etické princípy v správaní a konaní a viesť deti k ich pochopeniu a uplatňovaniu vo svojom správaní,
– uplatňovať interdisciplinárny prístup v práci s deťmi v snahe o komplexný rozvoj osobnosti každého dieťaťa,
– plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať výchovné aktivity v súlade s vekovými špecifikami detí,
– uplatňovať praktické zručnosti v oblasti administratívy, počítačovej a informačnej techniky, informačno-komunikačných technológií,
– citlivo a taktne uplatňovať poznatky o komunikácii s deťmi,
– uplatňovať poznatky zo psychohygieny, metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy, na zvládanie stresov a rizikových problémov povolania a všetky uplatňovať pri    práci s deťmi predškolského veku, resp. Iných vekových skupín,
– pracovať samostatne a kreatívne,
– zodpovedne narábať s informáciami, citlivými údajmi, osobnými údajmi.

___________________________________________

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:
– uplatňovaním sociálneho cítenia v práci s deťmi,
– flexibilnosťou pri riešení každodenných situácií pri výchove a vzdelávaní,
– zachovávaním diskrétnosti pri práci s osobnými údajmi detí,
– schopnosťou nedopúšťať sa diskriminácie a nedať sa ovplyvniť predsudkami a k rovnakému správaniu viesť aj deti,
– tolerantným, kultivovaným a ohľaduplným správaním,
– schopnosťou spolupracovať s inými odborníkmi a inštitúciami,
– uplatňovaním pozitívneho prístupu k práci,
– iniciatívnosťou, kreativitou, a i..

______________________________________

 

Prihlášky na štúdium je možné podať do 31.5.2018. V prípade, že študent nebol prijatý na vysokoškolské štúdium, je možné podať prihlášku dodatočne do 31.7.2018.

1. termín prijímacích pohovorov prebehne počas posledného júnového týždňa príslušného roka.
2. termín prijímacích pohovorov prebehne počas dvoch posledných augustových týždňov príslušného roka.

Kritériá prijímania na pomaturitné štúdium pre školský rok 2018/2019

Prihlášku na štúdium stiahnete tu.