Animátor voľného času

Študijný odbor: 7662 M Animátor voľného času /predtým 7662 6 kultúrno-výchovný pracovník/

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru 7662 M Animátor voľného času je kvalifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje, pripravuje, usmerňuje a organizuje voľný čas v:

 • kultúrnych, výchovných a vzdelávacích zariadeniach a inštitúciách (výcvikové štúdiá, voľnočasové centrá, múzeá, galérie, knižnice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky, a pod.),
 • oblasti zdravia a športu (kúpeľné a medicínske centrá, sanatóriá, športové štúdiá a fitcentrá, a pod.),
 • oblasti verejnej práce a prostriedkov masovej komunikácie (médiá, nakladateľstvá, kiná, videotéky, multimediálne strediská),
 • oblasti gastronómie, ubytovania a zábavy (hotely, penzióny, hudobné lokály, centrá zábavy a parky voľného času, diskotéky, a pod.),
 • oblasti cestovného ruchu (poradenské centrá cestovného ruchu, kúpeľné strediská a dovolenkové centrá, prázdninové a dovolenkové kluby, a pod.),
 • oblasti sociálnej starostlivosti (centrá sociálnej starostlivosti, azylové domy, domovy dôchodcov, detské domovy a pod.).

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie.

Vedomosti získané štúdiom tohto stredoškolského študijného odboru umožnia absolventovi pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým humanitného zamerania.

________________________________________

Celková charakteristika absolventa

Absolvent odboru má všeobecný kultúrny rozhľad získaný štúdiom všeobecnovzdelávacích predmetov v spojení s potrebnými odbornými teoretickými poznatkami z oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie, teórie a riadenia kultúry a metodiky činností voľného času. Má vedieť organizovať voľný čas detí, dospelých i seniorov tak, aby ich činnosti boli obsahovo hodnotné, pre adresátov žiadúce a príťažlivé a spoločensky prospešné. Dokáže skúmať a rozoznávať potreby a záujmy svojich zverencov, ich úroveň a možnosti rozvoja. Je schopný podnecovať a podporovať ich jedinečné vlohy a rozvíjať ich tvorivosť. Vie poradiť ako optimálne využívať voľný čas a podporiť vytváranie správnych návykov v režime dňa. Vie si stanoviť ciele, prostriedky a postupy práce, sprostredkovať aktivity umožňujúce relax, zábavu i rozvoj osobnosti klientov. Dokáže sa orientovať v platnej legislatíve a konať v súlade s ňou. Vie vyhotovovať a vybavovať požadované písomnosti.
V správaní absolventa tohto odboru dominuje tolerancia, empatia a prosociálne cítenie. Je komunikatívny a zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. V záujmových činnostiach aktívne rozvíja svoje zručnosti, schopnosti i vedomosti. Má vytvorený návyk ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania.

________________________________________

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky

V oblasti všeobecného vzdelania
Absolvent má/ovláda:

 • potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovaciu schopnosť v ústnom i písomnom styku v slovenskom jazyku,
 • slovenskú a najvýznamnejšiu svetovú literatúru,
 • jeden svetový jazyk na úrovni, ktorá mu umožňuje bežnú jazykovú komunikáciu s cudzincami a jeho používanie pri vykonávaní profesie,
 • pasívne ďalší svetový jazyk,
 • orientáciu v spoločenských normách a hodnotách,
 • orientáciu v dejinách slovenského národa a v svetových dejinách,
 • základy stredoškolskej matematiky a informatiky,
 • schopnosť predpísaných telovýchovných činností.

_______________________________________

V oblasti odborného vzdelania
Vedomosti
Absolvent má/ovláda:

 • základné pojmy a postupy z teórie a metodiky animácie,
 • animáciu ako výchovnú metódu, oblasti a zložky animácie,
 • základné pojmy a súvislosti zo všeobecnej pedagogiky, andragogiky, geragogiky, dejín pedagogiky, pedagogiky voľného času,
 • základy všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychohygieny,
 • základné pojmy a súvislosti zo sociológie, chápanie spoločenského diania,
 • orientáciu v základných pojmoch z oblasti filozofie, práva a politológie,
 • základné pojmy zo všeobecnej teórie, dejín a manažmentu kultúry,
 • základné poznatky o biológii človeka a hygiene,
 • základné pojmy a súvislosti týkajúce sa cestovného ruchu,
 • základné vedomosti týkajúce sa písacej, výpočtovej a informačnej techniky,
 • geografickú orientáciu s dôrazom na významné domáce a zahraničné strediská cestovného ruchu,
 • ďalšie odborné vedomosti získané štúdiom zvoleného voliteľného predmetu.

_______________________________________

Zručnosti
Absolvent vie:

 • samostatne a tvorivo pracovať,
 • samostatne a aktívne riešiť každodenné pracovné situácie,
 • citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,
 • aplikovať naučené poznatky v praktickej činnosti,
 • plánovať svoju činnosť, analyzovať nadobudnuté poznatky a aplikovať ich v praxi,
 • určovať ciele, prostriedky a postupy svojej práce,
 • organizovať kultúrnu a osvetovú činnosť v mieste svojho pôsobenia,
 • ovládať jednotlivé animačné činnosti a aktivity,
 • poskytovať prvú pomoc pri úrazoch a drobných poraneniach,
 • vytvoriť vecne, štylisticky i gramaticky správne písomnosti pracovného i osobného charakteru,
 • použiť osvojené technické zručnosti z oblasti informatiky v praxi,
 • aplikovať získané vedomosti a zručnosti zo všetkých predmetov v praxi,
 • ďalšie odborné zručnosti získané štúdiom zvoleného voliteľného predmetu.

_______________________________________

Osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:

 • empatiou, toleranciou a prosociálnym správaním,
 • aktívnym záujmom o kultúru a spoločenský život,
 • sebadôverou, zmyslom pre humor, integritou osobnosti,
 • komunikatívnosťou, priateľskosťou,
 • trpezlivosťou, vytrvalosťou a flexibilitou,
 • schopnosťou spolupráce, spoľahlivosťou, presnosťou,
 • primeraným sebaodhadom, sebadisciplínou, diskrétnosťou a zodpovednosťou,
 • myslením v súvislostiach,
 • kultivovaným vystupovaním a správaním.