Sociálno výchovný prac.

Študijný odbor: 7661 M Sociálno-výchovný pracovník

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor 7661 M Sociálno-výchovný pracovník pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti.
Pri príprave sociálneho pracovníka vo výchovno-vzdelávacom procese kladieme eminentný dôraz na systematickú a intenzívnu prípravu na vysokoškolské štúdium, kompatibilitu so systémom vzdelávania v EÚ.

Poskytnutý stupeň vzdelania: 
úplné stredné odborné vzdelanie.

Pracovné uplatnenie absolventa: poskytovanie sociálnej a výchovnej starostlivosti klientom v orgánoch miestnej, štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch, zariadeniach sociálnych služieb.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch: sociálna práca, kulturológia, pedagogika, špeciálna pedagogika, logopédia, psychológia, sociológia, andragogika, masmediálna komunikácia.

_______________________________________

Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru sociálno-výchovný pracovník má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a získa kvalifikáciu pre prácu v sociálno-výchovnej oblasti. Na základe získaných vedomostí a zručností má vedieť úspešne pracovať s klientmi, inštitúciami. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny a osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v oblasti sociálnej práce a v oblasti výchovy. Je obhajcom sociálneho štátu a svojej klientely.

Náplňou pracovnej činnosti absolventa je podieľať sa na:

 • zabezpečení nevyhnutnej starostlivosti o klientov, s cieľom zachovať a podporiť čo najdlhšie ich sebestačnosť a sebaúctu s využitím schopností osôb, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou,
 • získavaní a spracovaní podkladov potrebných pre analýzu situácie klienta, predkladaní alternatívnych spôsobov riešenia, zabezpečovaní styku klienta s inštitúciami a úradmi,
 • vedení záznamov o prípade alebo vypracúvaní podkladov správ pre súdy a iné inštitúcie,
 • bilancovaní, vyhodnotení, zlepšovaní a rozvíjaní sociálnych služieb,
 • prevencii sociálnopatologických javov alebo pri resocializácii ako asistent sociálneho pracovníka,
 • realizácii sociálnych, rekreačných a vzdelávacích činností v mládežníckych kluboch, obecných strediskách, zariadeniach starostlivosti o občanov všetkých vekových skupín,
 • spolupráci s odborníkmi rôznych profesií, pracovníkmi zariadení sociálnych služieb, orgánmi starostlivosti o deti, prípadne o starých občanov, organizáciami pre postihnutých,
 • vykonávaní sociálnych služieb v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, úradoch práce, ústavoch a zariadeniach sociálnych služieb, krízových centrách rodiny, v poradenských inštitúciách a v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.

_______________________________________

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky:

V oblasti základných teoretických poznatkov z/zo:

 •  psychológie (sociálnej psychológie, psychológie osobnosti, vývinovej psychológie, poradenskej psychológie, pedagogickej a školskej psychológie,  patopsychológie, klinickej psychológie, súdnej psychológie),
 •  sociológie (sociológie rodiny, sociológie mesta, sociológie mládeže),
 •  práva (trestného, rodinného),
 •  pedagogiky (sociálnej, špeciálnej a liečebnej),
 •  ekonómie,
 •  psychiatrie,
 •  zdravotníctva.

______________________________________

V oblasti spôsobilostí a zručností:

 •  sociálno-emocionálny rozvoj osobnosti (etických a morálnych postojov, morálnych hodnôt, zdravého štýlu života, osobnej zrelosti),
 •  rozvoj sociálno-komunikačných zručností a sociálnej kompetencie (rozvíjanie komunikačných zručností s ľuďmi rôzneho veku, vzdelania, kvalifikácie, zamestnania, typu osobnosti a typu problémovej situácie),
 •  vedenie rozhovoru a používanie aktívnych metód počúvania, využívanie pozorovania a ďalších vhodných diagnostických metód na identifikovanie problému,
 •  používanie asertívneho správania, empatie a tolerancie pri riešení problémových situácií,
 •  zvládanie konfliktných situácií v medziľudských vzťahoch,
 •  používanie metód individuálneho, skupinového a hromadného poradenstva a konzultácie,
 •  aplikovania krízovej intervencie a vhodných intervenčných postupov smerom k indivíduu, rodine, škole a skupine,
 •  využívanie tímovej spolupráce s inými odborníkmi (poradenskými, klinickými a školskými psychológmi, špeciálnymi a liečebnými pedagógmi, výchovnými  poradcami, učiteľmi, drogovými koordinátormi, právnikmi, psychiatrami, lekármi),
 •  dodržiavanie ľudských a detských práv.


Školský vzdelávací program pre dobiehajúce ročníky študijného odboru 7661 M Sociálno-výchovný pracovník, rovnako ako školský vzdelávací program pre 1. ročník študijného odboru 7661 M Sociálno-výchovný pracovník, sú k nahliadnutiu v riaditeľni Paneurópskej súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie.