Dokumentácia školy

 Hodnotiace správy:
 Hodnotiaca správa za rok 2012/2013
 Hodnotiaca správa za rok 2013/2014
 Smernice a predpisy I. časť
 Smernica k vypisovaniu pedagogickej dokumentácie
 Smernica č. 1. – IVVP Program
 Smernica č. 2. – BOZP
 Smernica č. 3. – PO
 Smernica č. 4. – Školské úrazy
 Smernica č. 5. – Adaptačné vzdelávanie
 Smernica č. 6. – Výlety
 Smernica č. 7. – Lyžiarsky kurz
 Smernica č. 8. – Plavecký kurz
 Smernica č. 9. – Odborná prax
 Smernica č. 10. – Hodnotenie pedagogických zamestnancov
 Smernica č. 11. – Pedagogický dozor
 Smernica č. 12. – Účelové cvičenie a KOŽAZ
 Smernica č. 13. – Metodický materiál
 Smernice a predpisy II. časť
 Smernica č. 1. – Individuálny učebný plán, oslobodení od dochádzky do školy a o komisionálnych skúškach
 Smernica č. 2. – Predpis o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole
 Smernica č. 3. – Zásady ochrany zdravia pred požiarmi pre žiakov v škole
 Smernica č. 4. – Predpis o vykonávaní pedagogického dozoru
 Smernica č. 5. – Organizácia školských výletov, exkurzií a vychádzok
 Smernica č. 6. – Predpis o vykonávaní odbornej praxe
 Smernica č. 7. – Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy, druhy vysvedčení
 Z roku 2013/2014 zostávajú v platnosti smernice a predpisy č.: 4., 5., 7., 8., 10. a 12.
 Dokumenty o poriadkoch:
 Organizačný poriadok
 Pracovný poriadok – k nahliadnutiu v riaditeľni školy
 Rokovací poriadok
 Školský poriadok
 Vnútorný poriadok
 Prevádzkový poriadok školy 
 Prevádzkový poriadok pre učebňu Aplikovanej informatiky
 Prevádzkový poriadok telocvične
 Učebné plány, TVVP a osnovy pre:
 1. ročník – k nahliadnutiu v riaditeľni školy
 2. ročník – k nahliadnutiu v riaditeľni školy
 3. ročník – k nahliadnutiu v riaditeľni školy
 4. ročník – k nahliadnutiu v riaditeľni školy
 Školský vzdelávací program:
 Školský vzdelávací program 2014 – k nahliadnutiu v riaditeľni školy