Sociálno-právna činnosť

Po ukončení štúdia:

Absolvent odboru „Sociálno-právna činnosť“ získava praktickú kvalifikáciu a je pripravený vykonávať činnosti súvisiace so sociálnou problematikou v rôznych typoch organizácií nielen v SR, ale i v krajinách EU:

  • v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy (úrady práce, úrady sociálnej starostlivosti, správy sociálneho zabezpečenia, ústavy sociálnej starostlivosti, obecné zastupiteľstvá a.i.),
  • v sociálnych poradenských inštitúciách,
  • v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne a právne služby,
  • v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry,
  • vo výrobnej a podnikateľskej sfére,
  • absolvovaním širokého spektra vyučovacích predmetov získava komplexnú prípravu na bakalárske alebo magisterské štúdium na vysokej škole (sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociológia, právo, zdravotné náuky, liečebná pedagogika, ekonomika a radenie, administratíva a korešpondencia, personálna práca a.i.).