Kritériá prijatia

Prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2023/2024

Prijímacie konanie sa uskutoční podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

Denné štúdium

Pomaturitné štúdium

DENNÉ ŠTÚDIUM

DENNÉ 4ročné štúdium – pre absolventov ZŠ:

 

Študijný odbor:

7661 M Sociálno-výchovný pracovník

Počet študentov v triede:

max. 18

Počet otváraných tried v 1. ročníku:

1


Termíny prijímacích skúšok:

 

Termín zasielania prihlášok:

1. termín – 4. a 5. mája 2023 o 9:00
2. termín – 20.6.2023 o 9:00


Žiak, ktorý v Testovaní 9 dosiahne v oboch
predmetoch minimálne 80% úspešnosť,
je automaticky prijímaný bez prijímacích skúšok.

Študijný odbor

7662 M animátor voľného času

Počet študentov v triede

max. 10

Počet otváraných tried v 1. ročníku

1

Termíny prijímacích skúšok

 

Termín zasielania prihlášok:

1. termín – 4. a 5. mája 2023 o 9:00
2. termín – 20.6.2023 o 9:00
Žiak, ktorý v Testovaní 9 dosiahne v oboch
predmetoch minimálne 80% úspešnosť,
je automaticky prijímaný bez prijímacích skúšok.

 

Študijný odbor

 

7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Počet študentov v triede

max. 10

Počet otváraných tried v 1. ročníku

1

Termíny talentových skúšok

2. a 3. mája 2023 o 10:00

2. termín – 20.6.2023 o 9:00

Termín zasielania prihlášok

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu


POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

Kód školy:617 202
Študijný odborUčiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Špeciálna pedagogika

Termín zasielania prihlášok do 30. 6. 2023