Kritériá prijatia

Prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2022/2023

Prijímacie konanie sa uskutoční podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

potvrdenie o (ne)nastúpení žiaka na SŠ

DENNÉ 4ročné štúdium – pre absolventov ZŠ:

 

Študijný odbor:

7661 M Sociálno-výchovný pracovník

Počet študentov v triede:

max. 10

Počet otváraných tried v 1. ročníku:

1

Termíny prijímacích skúšok:

 

Termín zasielania prihlášok:

1. Termín 1. kolo – 2.5.2022
2. Termín 1. kolo – 9.5.2022
1. Termín 2. kolo – 21.6.2022

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

do 20.3.2022.

Žiak, ktorý v Testovaní 9 dosiahne v oboch
predmetoch minimálne 80% úspešnosť,
je automaticky prijímaný bez prijímacích skúšok.

Študijný odbor

7662 M animátor voľného času

Počet študentov v triede

max. 10

Počet otváraných tried v 1. ročníku

1

Termíny talentových skúšok

 

Termín zasielania prihlášok:

1. Termín 1. kolo – 2.5.2022
2. Termín 1. kolo – 9.5.2022
1. Termín 2. kolo – 21.6.2022


Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

do 20.3.2022.

Žiak, ktorý v Testovaní 9 dosiahne v oboch
predmetoch minimálne 80% úspešnosť,
je automaticky prijímaný bez prijímacích skúšok.

 

Študijný odbor

 

7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Počet študentov v triede

max. 10

Počet otváraných tried v 1. ročníku

1

Termíny talentových skúšok

1. Termín 1. kolo – 4.5.2022
1. Termín 2. kolo – 11.5.2022

Termín zasielania prihlášok

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

do 20.3.2022.

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

Kód školy:617 202
Študijný odborUčiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Špeciálna pedagogika

Termín zasielania prihlášok

31.8.2022 zasielajte online  – na email pasa@paneuropasa.sk

Riaditeľ školy po absolvovaní prijímacích skúšok informuje zákonného zástupcu o výsledkoch prijímacích skúšok do 18.5.2022, následne doručí Základnej škole a Zákonnému zástupcovi žiaka Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa. Následne žiak doručí poštou na našu adresu školy resp. emailom na pasa@paneuropasa.sk potvrdenie o (ne)nastúpení na štúdium na strednej škole, ktorého vzor si môžete stiahnuť na našej webovej stránke.