Kritériá prijatia

Prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2024/2025

Prijímacie konanie sa uskutoční podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

Denné štúdium

Pomaturitné štúdium

Prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2024/2025

DENNÉ ŠTÚDIUM

DENNÉ 4ročné štúdium – pre absolventov ZŠ: 
Študijný odbor:7661 M Sociálno-výchovný pracovník
Počet študentov v triede:max. 18
Počet otváraných tried v 1. ročníku:1

Termíny prijímacích skúšok:   Termín zasielania prihlášok:
1. termín – 2. a 6. mája 2024 o 9:00
2. termín – 18. júna 2024 o 9:00


Žiak, ktorý v Testovaní 9 dosiahne v oboch
predmetoch minimálne 80% úspešnosť,
je automaticky prijímaný bez prijímacích skúšok.
Študijný odbor7662 M animátor voľného času
Počet študentov v triedemax. 10
Počet otváraných tried v 1. ročníku1
Termíny prijímacích skúšok   Termín zasielania prihlášok:1. termín – 2. a 6. mája 2024 o 9:00
2. termín – 18. júna 2024 o 9:00


Žiak, ktorý v Testovaní 9 dosiahne v oboch
predmetoch minimálne 80% úspešnosť,
je automaticky prijímaný bez prijímacích skúšok.
  Študijný odbor  7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Počet študentov v triedemax. 10
Počet otváraných tried v 1. ročníku1
Termíny talentových skúšok29.apríla 2024 a 9. mája 2024 o 10:00 2. termín – 18. júna 2024 o 9:00
Termín zasielania prihlášokRiaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

Kód školy:617 202
Študijný odborUčiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
Špeciálna pedagogika
Termín zasielania prihlášokdo 30. 6. 2024