Kritériá prijatia

Prijímacie konanie na štúdium pre školský rok 2021/2022

Prijímacie konanie sa uskutoční podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

KRITÉRIÁ-PRIJÍMANIEHO konania na 2-ročné externé štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2021/2022

KRITERIA-PRIJATIA_SVP-a-Animator-volneho-casu_2021_2022

KRITÉRIÁ-PRIJÍMANIA-Učiteľstvo-pre-materské-školy-a-vychovávateľstvo-denné -4.ročné štúdium-2021_2022

potvrdenie o (ne)nastúpení žiaka na SŠ

Prihláška na denné štúdium

Prihláška na pomaturitné štúdium (aj pre externé štúdium)

DENNÉ 4ročné štúdium – pre absolventov ZŠ:

 

Študijný odbor:

7661 M Sociálno-výchovný pracovník

Počet študentov v triede:

max. 10

Počet otváraných tried v 1. ročníku:

1

Termíny prijímacích skúšok:

 

Termín zasielania prihlášok:

1.Termín 1.kolo 4.5.2021 o 9:00

2.Termín 1.kolo 11.5.2021 o 9:00

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021

Potvrdenie o lekára v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 26.1.2021 nie je na prihláške potrebné

Študijný odbor

7662 M animátor voľného času

Počet študentov v triede

max. 15

Počet otváraných tried v 1. ročníku

1

Termíny talentových skúšok

 

Termín zasielania prihlášok:

1.Termín 1.kolo 4.5.2021 o 9:00

2.Termín 1.kolo 11.5.2021 o 9:00

 

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021

Potvrdenie o lekára v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 26.1.2021 nie je na prihláške potrebné

 

Študijný odbor

 

7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Počet študentov v triede

max. 10

Počet otváraných tried v 1. ročníku

1

Termíny talentových skúšok

1.Termín 1.kolo 5.5.2021 o 9:00

2.Termín 1.kolo 12.5.2021 o 9:00

Termín zasielania prihlášok

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021

Potvrdenie od lekára v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 26.1.2021 nie je na prihláške potrebné

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

Kód školy:617 202
Študijný odborUčiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Špeciálna pedagogika

Termín zasielania prihlášok

31.8.2021 zasielajte online  – na email pasa@paneuropasa.sk

Riaditeľ školy po absolvovaní prijímacích skúšok doručí Základnej škole a Zákonnému zástupcovi žiaka Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa najneskôr do 20.mája 2021. Následne žiak doručí poštou na našu adresu školy resp. emailom na pasa@paneuropasa.sk potvrdenie o (ne)nastúpení na štúdium na strednej škole, ktorého vzor si môžete stiahnuť na našej webovej stránke.