Školné

Finančné podmienky denného štúdia 

Zápisné

Zápisné sa platí jednorazovo po zápise dieťaťa do školy.

1 žiak2 súrodenci 2 súrodenci
 450 €250 €150 €

Školné

Školné sa uhrádza mesačne po celú dobu štúdia, resp. ročne pred nástupom do školy (a následne každý nový školský rok).

1. žiak 2 súrodenci 2 súrodenci
250 €200 €150 €

Stanovená výška mesačného poplatku v sebe zahŕňa:
– každodennú individuálnu prácu školských psychológov
– priebežnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú disgnostiku
– spracovanie integračnej zložky
– vzdelávanie v menšom triednom kolektíve
– individuálnu spoluprácu s rodičmi formou osobných stretnutí a telefonátov
– diferencovanie vyučovanie s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení a správaní
– vyučovanie bez strachu a stresu, v priateľskej atmosfére
– výchovu modernými prístupmi

Finančné podmienky pomaturitného štúdia

Zápisné

Jednorazový poplatok uhrádzaný pri podpísaní Zmluvy o štúdiu.

150 €

Školné

Mesačné školné uhrádzané počas celej dĺžky štúdia (cca. 21 mesiacov), resp. ročne pred nástupom do školy (a následne každý nový školský rok).

150 €