Školné

Finančné podmienky denného štúdia 

  1. dieťa 2.  dieťa 3.  dieťa Vysvetlivky
Zápisné   330 €  175 € 0 €  Zápisné sa platí jednorazovo po zápise dieťaťa do školy.
Školné 180 €  120 € 80 € Školné sa uhrádza mesačne po celú dobu štúdia, resp. ročne pred nástupom do školy (a následne každý nový školský rok).

 

Stanovená výška mesačného poplatku v sebe zahŕňa:
– každodennú individuálnu prácu školských psychológov
– priebežnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú disgnostiku
– spracovanie integračnej zložky
– vzdelávanie v menšom triednom kolektíve
– individuálnu spoluprácu s rodičmi formou osobných stretnutí a telefonátov
– diferencovanie vyučovanie s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení a správaní
– vyučovanie bez strachu a stresu, v priateľskej atmosfére
– výchovu modernými prístupmi


Finančné podmienky pomaturitného štúdia

Zápisné   150 €  Zápisné sa platí jednorazovo po zápise do školy.
Školné 120 € Školné sa uhrádza mesačne po celú dobu štúdia, resp. ročne pred

nástupom do školy (a následne každý nový školský rok).