Školné

Finančné podmienky denného štúdia 

Zápisné

Zápisné sa platí jednorazovo po zápise dieťaťa do školy.

1 žiak2 súrodenci 3 súrodenci
 500 €250 €150 €

Školné

Školné sa uhrádza mesačne po celú dobu štúdia, resp. ročne pred nástupom do školy (a následne každý nový školský rok).

1. žiak 2 súrodenci 3 súrodenci
300 €200 €150 €

Stanovená výška mesačného poplatku v sebe zahŕňa:
– každodennú individuálnu prácu školských psychológov
– priebežnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú disgnostiku
– spracovanie integračnej zložky
– vzdelávanie v menšom triednom kolektíve
– individuálnu spoluprácu s rodičmi formou osobných stretnutí a telefonátov
– diferencovanie vyučovanie s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení a správaní
– vyučovanie bez strachu a stresu, v priateľskej atmosfére
– výchovu modernými prístupmi

Príplatok za individuálny študijný plán

150 €

Organizačné zabezpečenie maturít – jednorazový príplatok

100 €

Komisionálne skúšky

  • 1 predmet 50 €
  • 2 predmety 100 €
  • 3 predmety 150 €
  • viac predmetov 200 €

Finančné podmienky pomaturitného štúdia

Zápisné

Jednorazový poplatok uhrádzaný pri podpísaní Zmluvy o štúdiu.

200 €

Školné

Mesačné školné uhrádzané počas celej dĺžky štúdia (cca. 21 mesiacov), resp. ročne pred nástupom do školy (a následne každý nový školský rok).

150 €

Organizačné zabezpečenie maturít – jednorazový príplatok

50 €

Komisionálne skúšky

  • 1 predmet 40 €
  • 2 predmety 80 €
  • 3 predmety 120 €
  • viac predmetov 150 €