Filozofia a ciele

Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna je humanistickou školou. Vychádza z myšlienok slovenských a zahraničných humanistických pedagógov a psychológov.


Vo výchove a vzdelávaní sa opiera hlavne o:

 • humanistickú koncepciu „na človeka zamerané vzdelávanie“ C. Rogersa,
 • koncepciu „tvorivo-humanistickej výchovy“ slovenského psychológa M. Zelinu,
 • koncepciu rozvoja emocionálnej inteligencie D. Golemana.

Hlavné princípy týchto koncepcií sú:

 • učiteľova autenticita, pravdivosť, otvorenosť, úprimnosť k študentom a k sebe (kongruencia),
 • prijímanie študentov takých, akými skutočne sú, bez predsudkov (akceptácia),
 • vcítenie sa do študenta, porozumenie jeho prežívaniu, citom, pocitom a ich osobným významom (empatia),
 • ťažisko hodnotenia študenta zvonka sa prenáša na samotného študenta, postupne sa učí hodnotiť svet okolo seba a reálne sám seba (sebahodnotenie).

Ciele školy:

Komunikácia

 • partnerské a priateľské vzťahy medzi učiteľmi a študentmi, učiteľmi a rodičmi, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, rodičmi, učiteľmi a študentmi,
 • rozvíjanie komunikačných zručností študentov, ich emocionálnej inteligencie, schopnosť pracovať v tímoch,
 • výchova študentov k demokracii, tolerancii a k ďalším dôležitým hodnotám, ktoré sú nevyhnutné pre demokratickú spoločnosť,
 • vzájomná spolupráca učiteľov, školského psychológa a výchovného poradcu pri rozvíjaní osobností žiakov a ich kompetencií.

Kooperácia

 • nové formy kooperácie školy a rodičov, aktívne zapojenie rodičov do diania školy,
 • pravidelné stretávanie sa rodičov s triednymi učiteľmi a školskými psychológmi,
 • pravidelné informovanie rodičov o výsledkoch študentov – o ich úspechoch, ale aj rezervách v rozvoji osobnosti,
 • možnosť účasti rodičov na výučbe.

Kompetencia

 • vzdelávanie študentov podľa učebných plánov a osnov stanovených MŠ SR,
 • dôraz na prípravu študentov na prijímacie pohovory na vysoké školy,
 • vytvorenie nestresového prostredia a pokojnej pracovnej atmosféry,
 • nové tematické celky v rámci predmetov sú zamerané na:
  • dramatickú výchovu a rétoriku,
  • výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
  • protidrogovú výchovu,
  • adekvátnu voľbu vysokej školy a študijného odboru,
  • rozvoj personálnej inteligencie,
  • cudzie jazyky a rozvoj komunikácie v cudzom jazyku,
  • psychológiu,
  • počítače, počítačovú grafiku, prácu s internetom.

Kreativita

 • rozvoj tvorivosti a tvorivého myslenia študentov v rámci všetkých predmetov, ich nadania, talentu a hľadanie ich potenciálu.

Kariéra

 • postupná príprava na kvalitné zvládnutie požiadaviek profesie a profesijnej kariéry, príprava na adekvátny výber študijného odboru na vysokej škole.