Sociálno výchovný prac.

Absolvent je kvalifikovaný pre prácu so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v profesiách a pracovných pozíciách v sociálnych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti a vo verejnej správe, napr.

  • zariadenia sociálnych služieb
  • krízové centrá rodiny
  • poradenské inštitúcie
  • centrá poradenstva a prevencie
  • orgány miestnej štátnej správy a samosprávy
  • diagnostické a reedukačné zariadenia
  • školské kluby detí
  • úrady práce
  • neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.
Študijný odbor7661 M Sociálno-výchovný pracovník
Forma, spôsob a organizácia štúdiaDenné štúdium pre absolventov základnej školy
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia,Bratislava

76 Učiteľstvo
7661 M Sociálno-výchovný pracovník
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denná
Súkromná
Slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkSpolu
Všeobecno-vzdelávacie predmety181413954
Slovenský jazyk a literatúra334414
Anglický jazyk333312
Španielsky jazyk332210
Etická výchova/Náboženská výchova112
Dejepis213
Biológia22
Matematika2226
Informatika22
Telesná výchova22228
Odborné predmety1016161658
Pedagogika224
Psychológia22217
Špeciálna pedagogika123
Sociálna pedagogika22
Sociálno-právna ochrana224
Sociológia2226
Sociálno-psychologický výcvik224
Metódy sociálnej práce224
Biológia a starostlivosť o zdravie224
Metodika edukačných činností22228
Právna náuka22
Administratíva a korešpondencia22
Aplikovaná informatika22
Prax336
Využitie disponibilných hodín v podobe
povinných predmetov
534820
Španielsky jazyk332210
Konverzácia v anglickom jazyku224
Multikultúrne spolužitie22
Seminár zo psychológie22
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry22
Spolu32333433132
Účelové kurzy kurz
Ochrana človeka a prírody
Kurz zimných pohybových aktivít v prírodekurz
Kurz letných pohybových aktivít v prírodekurz

Prehľad využitia týždňov

Činnosť1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník
Vyučovanie podľa rozpisu33333330
Maturitná skúška1
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)4443
Plavecký kurz s metodikou1
Lyžiarsky kurz s metodikou1
Kurz ochrany života a zdravia
Súvislá odborná prax2223
Spolu týždňov40404037