Základné informácie

Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v 4-ročnom dennom štúdiu, v študijnom odbore Sociálno-výchovný pracovník (7661 6), Animátor voľného času (7662 6), Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (7649 M).

Čím sa líšime od iných stredných odborných škôl:

 • vďaka individuálnemu prístupu je táto škola vhodná aj pre študentov s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dyskalkúlia, dysgrafia, dysortografia).
 • sme škola s pokojnou a pohodovou pracovnou atmosférou, bez stresu, napätia študentov pri učení a priateľskými a s partnerskými vzťahmi medzi učiteľmi a študentmi,
 • pre našu školu je charakteristická tolerantnosť, akceptácia a otvorenosť voči študentom a rodičom,
 • škola je otvorená k prijímaniu študentov bez rozdielu národnosti, vierovyznania, rasy, sociálneho a kultúrneho zázemia, schopností, osobnostných vlastností a špecifických osobných predpokladov,

V našom prístupe kladieme dôraz na:

 • rozvoj osobnosti, vedomostí, poznatkov a informácií, jazykových, počítačových a komunikačných zručností, pozitívnych hodnôt, postojov, ašpirácií a motivácie,
 • výučbu anglického jazyka,
 • rozvíjanie emocionálnej inteligencie študentov,
 • prípravu študentov na život a kariéru v 3. tisícročí, konkurenciu v pracovnom procese nového milénia,
 • nové formy spolupráce školy a rodiny,
 • aktívne zapojenie rodičov do výučby a do diania školy.

Personálne zabezpečenie školy

 • najsilnejšou devízou sú učitelia, ich pedagogické majstrovstvo, psychologické kompetencie a ich zrelá a zdravá osobnosť,
 • kladieme dôraz na výber učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov (školských psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov) – majú dlhoročné pedagogické skúsenosti s:
  • výchovou a vzdelávaním žiakov a študentov,
  • rešpektovaním ich individualít, osobitostí a špecifík,
  • realizáciou integrovaného vyučovania v škole,
  • tvorbou a koordinovaním alternatívnych a humanistických projektov, ako aj projektového a kooperatívneho vyučovania,
  • výchovno-preventívnym programom DRUHÝ KROK,
 • škola spolupracuje s vysokoškolskými učiteľmi, najmä s pracovníkmi Paneurópskej súkromnej vysokej školy v Bratislave.