Úspešné aktivity

Aktivity zamerané na pomoc v roku 2015

Konferencia Virtuálna generácia 2015
Moderná technológia, internet a sociálne siete sú dnes súčasťou nášho každodenného života. Práve preto sa v novembri naši študenti zúčastnili konferencie Virtuálna generácia, ktorú organizovala Paneurópska vysoká škola s IPčkom. Mohli sa tak veľa dozvedieť o rizikách moderných technológií, nástrahách internetu, či sociálnych sietí. Tohtoročná konferencia sa niesla hlavne v duchu problematiky virtuality a jej vplyvu na mladých ľudí. Počas konferencie boli tiež prezentované výsledky výskumu INSTANTE, zameraného na lepšie pochopenie mladej generácie. Výsledky výskumu naznačujú mnoho pozitív, ktoré si môžete pozrieť TU.

Prednášky na Bratislavskom hrade 2015
Pedagogická a sociálna akadémia sa stala jednou z vybraných škôl pozvaných na prednášky na Bratislavskom hrade. Žiaci sa zúčastnili edukačných aktivít „Nelátkové závislosti a obchodovanie s ľuďmi“ ako aj „Fakty a mýty o drogách a nelátkových závislostiach“ v Galérií na západnej terase Bratislavského hradu s psychologičkou Ingrid Hupkovou. Na prednáške sa zastavil aj pán minister Pellegrini, ktorý si neváhal prisadnúť do diskusného kruhu. Obe edukačné aktivity boli veľkým prínosom nie len pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov. Viac sa o týchto prednáškach môžete dozvedieť aj TU.

Deň narcisov 2015
Dňa, 27.3.2015, sa žiaci Súkromnej Paneurópskej pedagogickej a sociálnej akadémie zúčastnili akcie „Deň narcisov“. Išlo o verejnoprospešnú finančnú zbierku zameranú na boj proti rakovine. Vyzbierané peniaze Liga proti rakovine vracia späť do spoločnosti v podobe financovania služieb priamo pre pacientov a vo forme podpory užitočných a efektívnych projektov. Bližšie informácie si môžete pozrieť na lpr.sk.

Prednášky pracovníkov:
– Krízového centra mesta Bratislava
– Linky detskej istoty
– Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie


Aktivity zamerané na pomoc v roku 2014

Pomoc pre Depaul 2014
V decembri 2014 Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia zriadila zbierku pre neziskovú organizáciu Depaul, ktorá sa zameriava na pomoc ľuďom bez domova. Žiaci, tak ako aj zamestnanci svojou snahou a pomocou vyzbierali a darovali týmto ľuďom oblečenie, trvanlivé potraviny, či iné materiálne dary. Viac informácií o Depaul sa dozviete TU.

Sme proti šikane 2014
V priebehu septembra 2014 sa Paneurópska pedagogická a sociálna akadémia zúčastnila na besedách, diskusiách a psychohrách zameraných na boj proti šikane, ktoré organizovala televízia Markíza. Projekt „Sme proti šikane“ organizuje Nadácia televízie Markíza v spolupráci s Teleránom, ktorá sa sústredí na informovanie verejnosti o probléme šikanovania na školách. Viac sa o tomto projekte môžete dozvedieť TU.

Deň narcisov 2014
Dňa 11.4.2014 sa žiaci Súkromnej Paneurópskej pedagogickej a sociálnej akadémie zúčastnili akcie „Deň narcisov“. Išlo o verejnoprospešnú finančnú zbierku zameranú na boj proti rakovine. Našej škole sa podarilo vyzbierať 1 758,53€. Vyzbierané peniaze Liga proti rakovine vracia späť do spoločnosti v podobe financovania služieb priamo pre pacientov a vo forme podpory užitočných a efektívnych projektov. Bližšie informácie si môžete pozrieť na dennarcisov.sk.

Tehlička pre Južný Sudán 2014
Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia sa zapojila do zbierky pomoci deťom z Južného Sudánu. Ide o pravidelnú celoslovenskú verejnú zbierku, pričom jej cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na podporu vybraných rozvojových projektov. V tomto roku sa vyzbieraný finančný príspevok venuje deťom ulice, pre chod centra Kala-Kala, ktoré pomáha týmto deťom.

Prednášky pracovníkov:
– Katedry psychológie FiF UK
– Katedry psychológie PEVŠ
– k ľudským právam.


Aktivity zamerané na pomoc v roku 2013

Zbierka pre Domov pre každého 2013
Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia počas celého novembra 2013 organizovala zbierku pre ľudí bez domova, ktorí využívajú pomoc od Občianskeho združenia „Domov pre každého“, sídliaceho na Hradskej ulici v Bratislave, ktorého hlavným poslaním je podpora a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova. Žiaci svojou snahou a pomocou vyzbierali a darovali týmto ľuďom nie len hračky či oblečenie pre deti, ale aj pre dospelých. Aj zamestnanci školy prispeli k nakúpeniu hygienických potrieb a prostriedkov. Vyzbierané dary boli odovzdané v Domove pre každého dňa 6.12.2013, aspoň časťou celá škola prispela a podala pomocnú ruku ľuďom, ktorí túto pomoc ocenili a prijali. Ďakujeme všetkým žiakom, že sa tejto zbierky zúčastnili, keď sa stanú sociálno-výchovnými pracovníkmi táto akcia im prispeje k ich budúcej práci. Ďakujeme. (Bližšie informácie o Domove pre každého si môžete pozrieť na ich webovej stránke www.domovoprekazdeho.szm.com.)

Verejná zbierka Hodina deťom 2013 
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia sa dňa 15. novembra 2013 zúčastnila verejnej zbierky Hodina deťom. Vytvorili sme 5 skupín, spolu 13 žiakov a 1 koordinátor, ktorí v čase od 8:00 do 13:00 spolu vyzbierali 265,98€. Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že aj našou účasťou na tejto zbierke sa podarilo aspoň malou časťou prispieť na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Viac informácií o zbierke sa môžete dozvedieť na oficiálnej stránke jej organizátora www.hodinadetom.sk.

Zbierka 1. deň úsmevu 2013 
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia sa v dňoch 30. a 31. mája 2013 zapojila do akcie s názvom „Zbierka 1. deň úsmevu 2013“, ktorá sa konala v Bratislave za účelom podporenia celoslovenskej verejnej finančnej zbierky, ktorá mala vyjadriť solidaritu s deťmi vyrastajúcimi mimo svojej biologickej rodiny. Tieto finančné prostriedky boli použité na vrátenie detí do pôvodných rodín, na podporu náhradného rodičovstva, projektov pre deti z detských domov a mladých dospelých, ktorí opúšťajú detské domovy.  Viac informácií si môžete prečítať na oficiálnej stránke www.usmev.sk.

Tehlička pre Južný Sudán 2013
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia sa opätovne zapojila do verejnej zbierky s názvom „Tehlička pre Južný Sudán“. Siedmy ročník zbierky bol venovaný zdravotníckemu projektu na výstavbu nemocnice v Maridi. Podarilo sa vyzbierať dostatok financií na otvorenie nielen nemocnice, ale aj mobilnej ambulancie pričom bude možné zabezpečiť aj ročnú prevádzku zdravotníckeho zariadenia.

Prednášky pracovníkov:
– Katedry psychológie FiFUK
– Katedry psychológie PEVŠ
– k ľudským právam


Návšteva sociálnych a psychologických zariadení v školskom roku 2012/2013
Tieto aktivity boli zamerané na oboznámenie sa s rôznymi aspektami pri práci sociálno-výchovného pracovníka, ako:
1. s životom ľudí bez domova  – Proti prúdu
2. s väzením – Ústav nápravnej výchovy v Žiline
3. Reedukačné zariadenie v Záhorskej Bystrici
4. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
5. Mixáčik – nízkoprahové rodinné centrum zamerané na sociálnu prácu v komunite


PRAX v školskom roku 2012/2013
Prax, ktorú vykonávajú študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie je zameraná na prednášky, besedy, diskusie s odborníkmi (z oblasti sociálnej práce psychológie, sociológie, pedagogiky, práva, medicíny a i.). V školskom roku 2012/2013 sa naši študenti zúčastnili týchto aktivít zameraných na:
1. Vysoké školy v Škandinávii (Mgr. Hutina)
2. Boj proti intolerancii, rasizmu a diskriminácii (vysokoškolskí študenti Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy)
3. Rómske etnikum a rómska inteligencia na Slovensku (Doc. PhDr. Loran, PhD.)
4. Psychológia násilia (Doc. PhDr. Havrlentová, PhD.)
5. Autizmus a skúsenosti rodiča s autistickým dieťaťom (Dr. Bednár)
6. Ústav SR (Mgr. Valihurský)
7. Ľudské práva (Mgr. Valigurský)
8. Partnerské vzťahy a sexualita (vysokoškolskí študenti z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy)
9. Interview s vysokoškolskými študentmi 1. ročníka Mgr. štúdia na tému „Rodina, škola, priatelia“
10. Práca UNICEFu na Slovensku (Dr. Miklianová)
11. Prednáška predstaviteľov alternatívnej školy Montessori zo zahraničia


Účasť na národných a medzinárodných konferenciách 2012 

Školský psychológ pre 21. storočie  
V septembri 2012 sa Pedagogická a sociálna akadémia zapojila do medzinárodnej konferencie s názvom „Školský psychológ pre 21. storočie“  na Paneurópskej vysokej škole s vystúpením 12 predstaviteľov školskej psychológie z 12 krajín sveta. Patrili medzi ne krajiny ako Belgicko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Lotyšsko, Rusko, Maďarsko, Izrael, Fínsko či Japonsko.

VI. Ružinovská medzinárodná konferencia „Škola a prevencia nelátkových závislostí“.
Pedagogická a sociálna akadémia sa zúčastnila konferencie s názvom „Škola a prevencia nelátkových závislostí“, ktorá sa konala v novembri 2012 pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov v spolupráci s OZ PROFKREATIS, Paneurópskou vysokou školou a Slovenskou komorou učiteľov.

Katedra psychológie a patopsychológie dieťaťa
V decembri 2012 sa Pedagogická a sociálna akadémia zúčastnila aj na konferencii konanej pri príležitosti výročia Katedry psychológie a patopsychológie dieťaťa na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


Aktivity zamerané na pomoc v roku 2012 

Tehlička pre Južný Sudán 2012 
Zapojenie Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie do projektu „Tehlička pre Južný Sudán“ na podporu výstavby nemocnice v Maridi v Južnom Sudáne. Žiaci sa oboznámili s problematikou obyvateľov Južnej Afriky, s nedostatkom zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom rôznych dokumentárnych filmov a besied zameraných na rozvoj multikulturalizmu a sociálneho cítenia. Výsledkom bolo získanie finančnej podpory.