Špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Hauková

„Umením je dokázať, že každé dieťa môže byť úspešné…..“

Školský špeciálny pedagóg  je samostatný odborný zamestnanec so zameraním na špeciálno-pedagogickú starostlivosť (diagnostika, prognostika, intervencia), poradenstvo, pomoc i vzdelávanie pre žiakov  so ŠVVP  najmä v týchto oblastiach:

 • Narušená komunikačná schopnosť –  narušený vývin reči, dyslália, zajakavosť, mutizmus….
 • Poruchy učenia – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkulia . .
 • Poruchy správania – ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADD – porucha  pozornosti  bez hyperaktivity…
 • Mentálne poruchy – ľahká mentálna retardácia, autizmus. . .
 • Žiak vyžadujúci pre vážny zdravotný stav – výučbu a skúšanie v domácom prostredí.
 • Emocionálne a  psychosociálne  poruchy a ďalšie zdravotné znevýhodnenia.

Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

PRÁCA SO ŽIAKMI

 • individuálna špeciálno-pedagogická intervencia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese, korekciu, či kompenzáciu poruchy,
 • diagnostické sledovania žiakov s problémami v učení a v správaní,
 • orientačné špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa a rodičov,
 • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom,
 • komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o žiakov – diagnostika, prognostika, intervencia, poradenstvo,
 • intenzívna individuálna logopedická starostlivosť o žiakov – diagnostika, prognostika, intervencia, poradenstvo,
 • intenzívna individuálna logopedická starostlivosť so zameraním na rozvoj komunikačných zručností.


SPOLUPRÁCA S UČITEĽMI

 • individuálna a skupinová konzultácia s učiteľmi o vzdelávaní konkrétneho žiaka so ŠVVP o úpravách učebných osnov konkrétneho predmetu, metodické pokyny a usmernenia učiteľom,
 • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe jeho individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi,
 • spolupráca so školským psychológom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
 • osobné odborné konzultácie s učiteľmi, poradenstvo učiteľom.


SPOLUPRÁCA S RODIČMI

 • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, poradenstvo a informácie rodičom individuálne začleneného žiaka,
 • spolupráca s rodičmi detí so ŠVVP pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.


SPOLUPRÁCA SO ŠPECIALIZOVANÝMI ZARIADNIAMI – poradenské zariadenia

Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje (osobná návšteva, telefonický kontakt, písomný kontakt, mesačné porady, konzultácia s odborným zamestnancom „poradne“) s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP), ďalej konkrétny prípad konzultuje aj s odborným lekárom – detským psychiatrom, detským neurológom, klinickým logopédom a spolupracuje aj s ďalšími poradenskými a špecializovanými zariadeniami.