Erasmus

Súkromná SOŠ, Sklenárova 1, Bratislava

sa stala v šk. r. 2022/2023 jednou z 10 stredných škôl – účastníkov  projektu ERAZMUS + EDU leaders, ktorý koordinovala agentúra EPMA  a český partner. Projekt pozostával zo 4 workshopov, na ktorých sa vzájomne zdieľalo ,,know how,, a skúsenosti z oblasti riadenia v školskom prostredí medzi sebou, ale aj na medzinárodnej úrovni. Išlo o dynamický interaktívny tréningový program určený lídrom v pedagogickom prostredí, ktorí chcú konať v súlade s kultúrnym a hodnotovým zázemím školy. Výstupom je aj jedinečný súbor Questov – praktických návodov k riešeniu rôznych situácií. Na konci projektu – v júni 2023 – sa uskutočnilo záverečné medzinárodné stretnutie projektu EDULEADERS v Jihlave, v ČR.

Erasmus

Súkromná ZŠ a Súkromná SOŠ pedagogická a sociálna participovala (spolu s ďalšími 2 školami – Gymnázium Považská Dubnica, ZŠ Dubová, Bratislava,) na Európskom projekte ERASMUS + s názvom „Podpora učiteľov čeliť výzve dištančného vzdelávania (Supporting teachers to face the challenges of distance teaching, 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599) v rokoch 2021-2023v spolupráci s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Ďalšími partermi projektu boli Univerzita vo Viľnuse, Litva a Univerzita v Rige, Lotyšsko, ktorá projekt ako hlavný koordinátor aj manažovala a školy v týchto krajinách.

Cieľom projektu bolo uskutočniť komparatívny výskum sociálno-emocionálneho zdravia a reziliencie učiteľov, pripraviť online edukačný program pre učiteľov zameraný na podporu zvládania záťaže, stresu, kríz a realizáciu krízovej intervencie v školách s E-knihou a materiálmi (podcasty, webináre, video prednášky).

Učitelia našej Súkromnej ZŠ a Súkromnej SOŠ pedagogickej a sociálnej participovali jednak na výskume duševného zdravia, a jednak sa zúčastnili overovania vypracovaného online programu pre potreby školskej praxe. A  zúčastnili sa medzinárodnej vedeckej konferencie „ Podpora a rozvoja duševného zdravia v školách“ organizovanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave 17. februára 2023 pri príležitosti  ukončenia projektu ERASMUS + a prezentovania jeho výsledkov.