Pomaturitné štúdium – externé


V školskom roku 2022/2023 máme otvorené 2-ročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Zároveň máme otvorené 2-ročné externé pomaturitné špecializačné štúdium v odbore Špeciálna pedagogika.

Kritérium pre prijatie na štúdium:

 • úspešné ukončenie štúdia na všetkých typoch stredných škôl končiacich maturitnou skúškou,
 • preukázanie osobných predpokladov prostredníctvom rozhovoru.

Po ukončení štúdia:

Absolvent odboru „Sociálno-právna činnosť“ získava praktickú kvalifikáciu a je pripravený vykonávať činnosti súvisiace so sociálnou problematikou v rôznych typoch organizácií nielen v SR, ale i v krajinách EU:

 • v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy (úrady práce, úrady sociálnej starostlivosti, správy sociálneho zabezpečenia, ústavy sociálnej starostlivosti, obecné zastupiteľstvá a.i.),
 • v sociálnych poradenských inštitúciách,
 • v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne a právne služby,
 • v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry,
 • vo výrobnej a podnikateľskej sfére,
 • absolvovaním širokého spektra vyučovacích predmetov získava komplexnú prípravu na bakalárske alebo magisterské štúdium na vysokej škole (sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociológia, právo, zdravotné náuky, liečebná pedagogika, ekonomika a radenie, administratíva a korešpondencia, personálna práca a.i.).

Absolvent odboru „Verejná správa“ je pripravený vykonávať činnosti:

 • v organizačnej štruktúre úradov miestnej štátnej správy (okresné a krajské úrady) a úradov územnej samosprávy (obecné, mestské a regionálne úrady),
 • na jednotlivých odboroch úradov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,
 • prevádzkovať subjekty, ktorých zriadenie je v pôsobnosti okresných a krajských úradov a samosprávy obcí, miest a regiónov,
 • získava zručnosti nevyhnutné k výkonu pracovnej činnosti v bezprostrednom styku s občanmi SR aj s cudzími štátnymi príslušníkmi (operatívne riešenie problémov, pohotová komunikácia v materinskom i cudzom jazyku, hospodárska korešpondencia, flexibilita v právnych normách a ekonomických zásadách, schopnosť pracovať samostatne i v tíme, logické myslenie, organizačné schopnosti, vystupovanie a reprezentácia),
 • absolvovaním širokého spektra vyučovacích predmetov získava komplexnú prípravu na bakalárske alebo magisterské štúdium na vysokej škole najmä ekonomického smeru so zameraním na verejnú správu (psychológia, sociológia, právo, ekonómia, ekonomika a riadenie miest, hospodárska geografia, účtovníctvo, administratíva, korešpondencia, účtovníctvo, verejná správa, verejné financie, spoločenská komunikácia a.i.).

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Celková charakteristika absolventa

Absolventi študijného odboru 7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – pomaturitné kvalifikačné štúdium sú po ukončení štúdia maturitnou skúškou kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnom vzdelávaní, vo výchove vo voľnom čase, vo vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych zariadeniach, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné odborné vzdelanie. Náročnosť profesií v daných oblastiach vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj.

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky

Vedomosti

Absolvent pozná/má:
– schopnosť orientovať sa v teoretických základoch všeobecnej pedagogiky, teórie výchovy, psychológie, vývinovej psychológie a pod.
– ovládať fakty a zákonitosti vzdelávacej a výchovnej práce, jej špecifikám na základe veku jedinca, obsahu výchovy a vzdelávanie, ich celkových a čiastkových cieľov, metód, prístupov a foriem ich dosahovania atď,
– znalosť komunikačných techník v interpersonálnych vzťahoch, popísať možnosti a špecifiká komunikácie s deťmi predškolského veku,
– znalosť anatómie ľudského tela a zásad zdravého životného štýlu,
– základné poznatky z oblasti hygieny a prevencie, viesť deti k osvojovaniu si a dodržiavaniu hygienických návykov,
– základné poznatky o životných procesoch živej prírody a o vzájomnom vzťahu človeka a prírody,
– vedomosti o vývoji kultúry a estetike životného prostredia a následne ich uplatňovať v práci s deťmi v materských školách a iných výchovných i vzdelávacích inštitúciách.


Zručnosti

Absolvent vie:
– aplikovať naučené vedomosti v praktickej činnosti pri realizácii obsahu výchovy a vzdelávania detí s využitím adekvátnych metód, foriem, prístupov, aplikáciou didaktických zásad, prístupu rovnosti a i,
– určovať ciele, prostriedky a postupy svojej práce s prihliadaním na vekové špecifiká detí, ich jedinečnosť, potreby, ale zároveň realizovať edukačné aktivity v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania detí v rámci príslušného stupňa vzdelávania,
– aktívne pôsobiť v procese integrácie zdravotne postihnutých a sociálne ohrozených jedincov, dokázať prispôsobiť spôsob práce pri výchove a vzdelávaní takýchto jedincov a zjednodušiť  ich integráciu do skupiny,
– uplatňovať etické princípy v správaní a konaní a viesť deti k ich pochopeniu a uplatňovaniu vo svojom správaní,
– uplatňovať interdisciplinárny prístup v práci s deťmi v snahe o komplexný rozvoj osobnosti každého dieťaťa,
– plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať výchovné aktivity v súlade s vekovými špecifikami detí,
– uplatňovať praktické zručnosti v oblasti administratívy, počítačovej a informačnej techniky, informačno-komunikačných technológií,
– citlivo a taktne uplatňovať poznatky o komunikácii s deťmi,
– uplatňovať poznatky zo psychohygieny, metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy, na zvládanie stresov a rizikových problémov povolania a všetky uplatňovať pri    práci s deťmi predškolského veku, resp. Iných vekových skupín,
– pracovať samostatne a kreatívne,
– zodpovedne narábať s informáciami, citlivými údajmi, osobnými údajmi.


Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:
– uplatňovaním sociálneho cítenia v práci s deťmi,
– flexibilnosťou pri riešení každodenných situácií pri výchove a vzdelávaní,
– zachovávaním diskrétnosti pri práci s osobnými údajmi detí,
– schopnosťou nedopúšťať sa diskriminácie a nedať sa ovplyvniť predsudkami a k rovnakému správaniu viesť aj deti,
– tolerantným, kultivovaným a ohľaduplným správaním,
– schopnosťou spolupracovať s inými odborníkmi a inštitúciami,
– uplatňovaním pozitívneho prístupu k práci,
– iniciatívnosťou, kreativitou, a i..

Študijný odborUčiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Verejná správa

Sociálno-právna činnosť

Špeciálna pedagogika

Termín zasielania prihlášok31.8.2022 zasielajte online na email: pasa@paneuropasa.sk