Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Celková charakteristika absolventa

Absolventi študijného odboru 7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – pomaturitné kvalifikačné štúdium sú po ukončení štúdia maturitnou skúškou kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnom vzdelávaní, vo výchove vo voľnom čase, vo vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych zariadeniach, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné odborné vzdelanie. Náročnosť profesií v daných oblastiach vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj.

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky

Vedomosti

Absolvent pozná/má:
– schopnosť orientovať sa v teoretických základoch všeobecnej pedagogiky, teórie výchovy, psychológie, vývinovej psychológie a pod.
– ovládať fakty a zákonitosti vzdelávacej a výchovnej práce, jej špecifikám na základe veku jedinca, obsahu výchovy a vzdelávanie, ich celkových a čiastkových cieľov, metód, prístupov a foriem ich dosahovania atď,
– znalosť komunikačných techník v interpersonálnych vzťahoch, popísať možnosti a špecifiká komunikácie s deťmi predškolského veku,
– znalosť anatómie ľudského tela a zásad zdravého životného štýlu,
– základné poznatky z oblasti hygieny a prevencie, viesť deti k osvojovaniu si a dodržiavaniu hygienických návykov,
– základné poznatky o životných procesoch živej prírody a o vzájomnom vzťahu človeka a prírody,
– vedomosti o vývoji kultúry a estetike životného prostredia a následne ich uplatňovať v práci s deťmi v materských školách a iných výchovných i vzdelávacích inštitúciách.


Zručnosti

Absolvent vie:
– aplikovať naučené vedomosti v praktickej činnosti pri realizácii obsahu výchovy a vzdelávania detí s využitím adekvátnych metód, foriem, prístupov, aplikáciou didaktických zásad, prístupu rovnosti a i,
– určovať ciele, prostriedky a postupy svojej práce s prihliadaním na vekové špecifiká detí, ich jedinečnosť, potreby, ale zároveň realizovať edukačné aktivity v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania detí v rámci príslušného stupňa vzdelávania,
– aktívne pôsobiť v procese integrácie zdravotne postihnutých a sociálne ohrozených jedincov, dokázať prispôsobiť spôsob práce pri výchove a vzdelávaní takýchto jedincov a zjednodušiť  ich integráciu do skupiny,
– uplatňovať etické princípy v správaní a konaní a viesť deti k ich pochopeniu a uplatňovaniu vo svojom správaní,
– uplatňovať interdisciplinárny prístup v práci s deťmi v snahe o komplexný rozvoj osobnosti každého dieťaťa,
– plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať výchovné aktivity v súlade s vekovými špecifikami detí,
– uplatňovať praktické zručnosti v oblasti administratívy, počítačovej a informačnej techniky, informačno-komunikačných technológií,
– citlivo a taktne uplatňovať poznatky o komunikácii s deťmi,
– uplatňovať poznatky zo psychohygieny, metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy, na zvládanie stresov a rizikových problémov povolania a všetky uplatňovať pri    práci s deťmi predškolského veku, resp. Iných vekových skupín,
– pracovať samostatne a kreatívne,
– zodpovedne narábať s informáciami, citlivými údajmi, osobnými údajmi.


Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:
– uplatňovaním sociálneho cítenia v práci s deťmi,
– flexibilnosťou pri riešení každodenných situácií pri výchove a vzdelávaní,
– zachovávaním diskrétnosti pri práci s osobnými údajmi detí,
– schopnosťou nedopúšťať sa diskriminácie a nedať sa ovplyvniť predsudkami a k rovnakému správaniu viesť aj deti,
– tolerantným, kultivovaným a ohľaduplným správaním,
– schopnosťou spolupracovať s inými odborníkmi a inštitúciami,
– uplatňovaním pozitívneho prístupu k práci,

Vyučovacie predmety

 1.r Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo   2.r Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo   
Anglický jazyk2010
Pedagogika2020
Psychológia2020
Špeciálna pedagogika1010
Biológia a starostlivosť o zdravie1010
Hudobná výchova s metodikou2015
Výtvarná výchova s metodikou2015
Telesná výchova s metodikou2015
Metodika rozvíjania matematických predstáv1510
Metodika literárnej a jazykovej výchovy1510
Tvorivá dramatika1010
Hra na hudobný nástroj1010
Aplikovaná informatika 10
Prax1010
Maturitný seminár 5