Trieda 2.PA

O triede

 
Študenti pomaturitných odborov získajú počas štúdia odborné poznatky, informácie, vedomosti, zručnosti, kompetencie, ale že zároveň nájdu v škole priateľské, pokojné a bezpečné školské prostredie a kvalitné medziľudské vzťahy založené na partnerstve a spolupráci a pravdaže aj spokojnosť, ktoré sú tak potrebné pre dobré výkony v škole, študijnú úspešnosť a osobnostný a profesijný rozvoj. Učebné osnovy pre diaľkové špecializačné a kvalifikačné dvojročné pomaturitné štúdium vychádzajú z denného štúdia s eminentným dôrazom na ťažiskové a profilové oblasti a konajú sa formou konzultačných hodín (skupinových a individuálnych). 

Predmety

  • Zoznam predmetov žiakov 1.A
  • Zoznam predmetov žiakov 1.A
  • Zoznam predmetov žiakov 1.A
  • Zoznam predmetov žiakov 1.A
  • Zoznam predmetov žiakov 1.A
  • Zoznam predmetov žiakov 1.A
  • Zoznam predmetov žiakov 1.A
  • Zoznam predmetov žiakov 1.A