Animátor voľného času

Študijný odbor
7662 N Animátor voľného času
Forma, spôsob a organizácia štúdia Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava
Pedagogická a sociálna činnosť
76 Učiteľstvo
7662 N Animátor voľného času
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denná
Súkromná
Slovenský jazyk

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu
Všeobecno-vzdelávacie predmety 22 17 14 12 65
Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 4 13
Prvý cudzí jazyk 4 3 3 4 14
Druhý cudzí jazyk 3 3 2 2 10
Etická výchova/Náboženská výchova 1 1 2
Dejepis 2 2 4
Občianska náuka 1 1 1 3
Ekológia 1 1
Biológia 2 2
Matematika 2 2 2 6
Informatika 2 2
Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
Odborné predmety 11 16 13 15 55
Teória a metodika animačných činností 2 2 2 2 8
Pedagogika 2 1 1 4
Psychológia 2 2 2 2 8
Sociológia 2 2 4
Teória a dejiny kultúry 2 2 1 2 7
Manažment kultúry 1 2 3
Hospodárska geografia 1 2 3
Základy cestovného ruchu 3 3
Právna a ekonomická náuka 2 2
Biológia a starostlivosť o zdravie 2 2 4
Administratíva a korešpondencia 2 2
Aplikovaná informatika 2 2
Prax 2 3 5
Voliteľné predmety 0 0 6 6 12
Fotografovanie a video 2 2 4
Hra na hudobný nástroj 2 2 4
Konverzácia v cudzom jazyku 1 1 2
Multikultúrne spolužitie 2 2 4
Pohybová kultúra 2 2 4
Seminár z dejín kultúry Slovenska 2 2 4
Služby cestovného ruchu 2 2 4
Sociálno psychologický výcvik 2 2 4
Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo 2 2 4
Tvorivá dramatika 2 2 4
Úvod do sveta práce 1 1 2
Výtvarné techniky 2 2 4
Seminár z dejepisu 2 2 4
Seminár z geografie 2 2 4
Seminár z biológie 2 2 4
Spolu 33 33 33 33 132
Účelové kurzy
Ochrana človeka a prírody
Plavecký kurz

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška 1
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 6 7 7 6
Plavecký kurz 1
Spolu týždňov 40 40 40 37