Animátor voľného času

Absolventje kvalifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje, pripravuje, usmerňuje a organizuje voľný čas v týchto oblastiach:

  • výchovné, vzdelávacie a kultúrne zariadenia a inštitúcie: (výcvikové štúdiá, voľnočasové centrá, múzeá, galérie, knižnice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky)
  • zdravie a športe (kúpeľné a medicínske centrá, sanatóriá, športové štúdiá a fitcentrá)
  • verejná správa a prostriedky masovej komunikácie (štátna správa a samospráva, médiá, nakladateľstvá, kiná, videotéky, multimediálne strediská)
  • gastronómia, ubytovanie a zábava (hotely, penzióny, hudobné lokály, centrá zábavy a parky voľného času, diskotéky)
  • cestovný ruch (poradenské centrá cestovného ruchu, kúpeľné strediská a dovolenkové centrá, prázdninové a dovolenkové kluby)
  • sociálna starostlivosť (centrá sociálnej starostlivosti, azylové domy, domovy dôchodcov, detské domovy)
Študijný odbor
7662 N Animátor voľného času
Forma, spôsob a organizácia štúdiaDenné štúdium pre absolventov základnej školy
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava
Pedagogická a sociálna činnosť
76 Učiteľstvo
7662 N Animátor voľného času
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denná
Súkromná
Slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkSpolu
Všeobecno-vzdelávacie predmety2217141265
Slovenský jazyk a literatúra333413
Prvý cudzí jazyk433414
Druhý cudzí jazyk332210
Etická výchova/Náboženská výchova112
Dejepis224
Občianska náuka1113
Ekológia11
Biológia22
Matematika2226
Informatika22
Telesná a športová výchova22228
Odborné predmety1116131555
Teória a metodika animačných činností22228
Pedagogika2114
Psychológia22228
Sociológia224
Teória a dejiny kultúry22127
Manažment kultúry123
Hospodárska geografia123
Základy cestovného ruchu33
Právna a ekonomická náuka22
Biológia a starostlivosť o zdravie224
Administratíva a korešpondencia22
Aplikovaná informatika22
Prax235
Voliteľné predmety006612
Fotografovanie a video  224
Hra na hudobný nástroj  224
Konverzácia v cudzom jazyku  112
Multikultúrne spolužitie  224
Pohybová kultúra  224
Seminár z dejín kultúry Slovenska  224
Služby cestovného ruchu  224
Sociálno psychologický výcvik  224
Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo  224
Tvorivá dramatika  224
Úvod do sveta práce  112
Výtvarné techniky  224
Seminár z dejepisu  224
Seminár z geografie  224
Seminár z biológie  224
Spolu33333333132
Účelové kurzy     
Ochrana človeka a prírody     
Plavecký kurz     

Prehľad využitia týždňov

Činnosť1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu33333330
Maturitná skúška1
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)6776
Plavecký kurz1
Spolu týždňov40404037