Druhý krok

Program DRUHÝ KROK poskytuje učiteľom potrebné informácie, vedomosti a zručnosti pre prácu s rozvíjaním sociálno-emocionálnych a morálnych kompetencií  detí  na vyučovacích hodinách a v práci s učebnými pomôckami, avšak závisí pravdaže od osobnosti učiteľov ako dokážu s deťmi reálne pracovať, vypočuť si ich, a pomôcť im zvládať emócie a meniť prežívanie a správanie. 

DRUHÝ KROK je učebnou pomôckou, podľa ktorej učiteľ na vyučovacích hodinách počas celého roku postupuje. Modelové situácie zo života detí sú zachytené na veľkoformátových fotografiách, ktoré pre potreby výchovy a vzdelávania vybrali skúsení odborníci psychológovia.

Do programu sa môžu zapojiť:

  • Učitelia materských škôl
  • Učitelia I. stupňa základných škôl
  • Psychológovia
  • Špeciálni pedagógovia
  • Výchovní poradcovia
  • Koordinátori prevencie
  • Sociálni pracovníci