Workshop

Sociálno-emocionálne zdravie

V marci 2023 sa študenti Súkromnej SOŠ pedagogickej a sociálnej zúčastnili workshopu v priestoroch školy zameraného na problematiku podpory „covitality“ – sociálno-emocionálneho zdravia a silných stránok človeka. Workshop viedol  zahraničný psychológ Dr. Michael Bonninghausen, Covitality centrum, Utrecht, Netherland, člen ISPA – Medzinárodnej asociácie školskej psychológie.

Podpora a rozvoj duševného zdravia v školách

Študenti Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej a sociálnej, Sklenárova 1 sa dňa 17.3.2023 zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie „Podpora a rozvoja duševného zdravia v školách“ na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a vypočuli si príspevky slovenských aj zahraničných prednášateľov. Zo zahraničných odborníkov spomenieme prof. Michaela Furlonga,  z USA, prof. Máriu Guevaru z Dominikánskej republiky, dr. Michaela Bonninghausena z Holandska, prof. Alu Petrulyté) z Litvy, prof. Gunu Svence z Lotyšska a dr. Leonarda Carrerasa zo Španielska.

Zo slovenských prednášateľov zaujali informácie prezentované odborníkmi z rôznych inštitúcií. Napr.:

dr. Denisa Kanderová, Rada vlády pre duševné zdravie RVDZ, dr. Svetlana Síthová, Národný ústav

vzdelávania a mládeže NIVAM,  dr. Eva Klímová, Slovenská komora psychológov, doc. Marta

Valihorová a Mgr. Lucia Košťálová, Asociácia školskej psychológie SR a dr. Marek Madro, Internetová

poradňa pre  mladých Ipčko.

Vzťahové závislosti a ich riziká

Študenti SSOŠ pedagogickej a sociálnej sa dňa 23.5.2023 zúčastnili edukačnej aktivity „Vzťahové závislosti a ich riziká“, ktorú realizovalo Národné osvetové centrum v Bratislave pod vedením dvoch lektoriek doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc. a doc. PhDr. Ingrid Hupkovej, PhD.