Školský psychológ

 

 

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Školský psychológ na Slovensku je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, pracuje priamo v škole, kde vykonáva psychologickú prácu a poskytuje rady, návrhy, konzultácie žiakom, pedagógom, výchovnému poradcovi, vychovávateľom, rodičom, riaditeľovi školy.
Psychologické služby uskutočňuje individuálne, skupinovo i hromadne, priamo v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom pedagógov, výchovných poradcov, rodičov, vychovávateľov.
V školskom prostredí vykonáva školský psychológ najmä činnosť preventívnu, diagnostickú, konzultačnú, poradenskú a nápravnú. Uprednostňuje však preventívne aktivity, najmä primárnu prevenciu s cieľom vytvárať optimálne sociálne, výchovné a vzdelávacie podmienky, ktoré by predchádzali, zabraňovali či eliminovali vznik sociálno-patologických javov (akými sú agresivita, šikanovanie, intolerancia, záškoláctvo, delikvencia, drogová závislosť a i., ale aj narastajúci stres, vyčerpanosť, napätie a konflikty medzi rovesníkmi ako aj učiteľmi a žiakmi) a zabezpečovali harmonický osobnostný rozvoj a psychické zdravie žiakov a pedagógov.


Optimalizačná činnosť školského psychológa

 • spolupráca s riaditeľkou školy a zástupkyňou školy pri vytváraní optimálnych podmienok procesu výchovy a vzdelávania v škole,
 • vytváranie adekvátnych podmienok na zdravý vývin osobnosti žiakov,
 • práca pri zabezpečovaní pokojného, nestresového prostredia pre učiteľov a pre žiakov.

Preventívna činnosť školského psychológa

 • stretnutie s triedami, spoznávanie jednotlivých žiakov a ich úrovne osobnostného vývinu,
 • realizovanie preventívneho programu na rozvíjanie sociálnych a emocionálnych zručností žiakov a lepšie poznávanie seba samého a svojich spolužiakov, na rozvíjanie multikultúrnej tolerancie a riešenia kríz a konfliktov,
 • krátke prednáškové aktivity pre žiakov orientované na poznávanie aktuálnych spoločenských problémov (migrácia, rasizmus, bezdomovectvo, násilie páchané na deťoch a i.),
 • pravidelná spolupráca s triednymi učiteľmi pri lepšom poznávaní osobnosti žiakov, ich silných stránok, nadania a talentu a sociálnych vzťahov v triede,
 • spolupráca s ďalšími odborníkmi, napr. špeciálnym pedagógom, poradenským a klinickým psychológom, lekárom a psychiatrom pri výskyte vážnejších zdravotných a psychických problémov žiakov, pri riešení porúch žiakov v učení a správaní a pri zabezpečovaní vhodných postupov pri ich náprave a korekcii.

Poradenská činnosť

 • individuálne poradenstvo so žiakmi pri riešení osobných a študijných problémov a pri voľbe budúcej kariéry,
 • poradenstvo pri riešení problémov a porúch v správaní a postupoch pri ich eliminácií,
 • individuálne poradenstvo s triednymi učiteľmi na požiadanie, najmä pri vzniknutých problémoch v sociálnych vzťahoch v triede, vzťahoch s rodičmi žiakov, či pri problémoch jednotlivých žiakov,
 • konzultácia a poradenstvo s učiteľmi pri individuálnej práci so žiakmi a pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov,
 • konzultačný deň pre rodičov, resp. menšie skupiny rodičov s cieľom debaty o problémoch školy a výchove detí a informovanosti o individuálnom vývine dieťaťa.

Orientačná diagnostická činnosť

 • kognitívny vývin žiakov,
 • inteligencia a intelektové schopnosti žiakov,
 • špecifické schopnosti žiakov,
 • profesijné záujmy žiakov,
 • osobnostné vlastnosti žiakov,
 • postoje žiakov – ku škole, rodine, spolužiakom, tirednej učiteľke, sebe samému a pod.,
 • tvorivosť a tvorivé myslenie žiakov,
 • správanie žiakov a identifikovanie problémových žiakov,
 • sociálne vzťahy v triedach, ich štruktúra a postavenie žiakov v triednom kolektíve (sociálne statusy),
 • sociálna atmosféra, sociálna klíma, súdržnosť, dynamika skupín.