Charakteristika školy

Kód školy: 617 202
Študijný odbor: 7661 6 Sociálno-výchovný pracovník
Pracovné uplatnenie absolventa: poskytovanie sociálnej starostlivosti klientom v orgánoch miestnej štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch, v zariadeniach sociálnej starostlivosti
Nadväzná odborná príprava: štúdium na vysokej škole v študijnom odbore sociálna práca, kulturológia, pedagogika, špeciálna pedagogika, logopédia, psychológia, sociológia, andragogika, masmediálna komunikácia
Študijný odbor: 7662 6 Animátor voľného času
Pracovné uplatnenie absolventa: organizovanie voľného času vo výchovných, vzdelávacích, kultúrnych, sociálnych, športových a zábavných zariadeniach a inštitúciách
Nadväzná odborná príprava: štúdium na vysokej škole v študijnom odbore sociálna práca, kulturológia, pedagogika, špeciálna pedagogika, logopédia, psychológia, sociológia, andragogika, masmediálna komunikácia
Forma a typ štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, preukázanie požadovaných vstupných vedomostí a predpokladov formou prijímacej skúšky
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

 __________________________________________

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

V rámci vzdelávania si naši študenti osvoja:

 1. poznatky z matematicko-prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov podľa učebného plánu,
 2. poznatky z psychológie, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, sociológie, sociálno-právnej starostlivosti, sociálno-psychologického výcviku, metód sociálnej práce, manažmentu a marketingu sociálnej práce, práva, ekonómie, psychiatrie a zdravotníctva,
 3. spôsobilosti v oblasti:
  • komunikácie s klientom,
  • metód individuálneho, skupinového a hromadného poradenstva a konzultácie,
  • intervenčných postupov smerom k jednotlivcovi, rodine, škole a skupine,
  • krízovej intervencie,
  • prevencie,
  • tímovej spolupráce s inými odborníkmi (napr. psychológmi, lekármi, právnikmi),
 4. jazykové zručnosti (od 3. ročníka sa vybrané tematické celky v predmetoch vyučujú v anglickom jazyku),
 5. zručnosti v práci s počítačom a počítačovou grafikou.

__________________________

Vo výchovno-vzdelávacom procese kladieme eminentný dôraz na:

 1. rozvíjanie komunikačných zručností s ľuďmi rôzneho veku, vzdelania, kvalifikácie, zamestnania, typu osobnosti a typu problémovej situácie,
 2. používanie metód individuálnej a skupinovej poradenskej a konzultačnej práce,
 3. zvládanie krízových a konfliktových situácií v medziľudských vzťahoch,
 4. aplikovanie krízovej intervencie smerom k jedincovi, rodine, škole, skupine,
 5. používanie asertívneho správania, empatie a tolerancie pri riešení problémových situácií,
 6. vyrovnávanie sa so záťažou a stresom,
 7. dodržiavanie ľudských a detských práv,
 8. systematickú a intenzívnu prípravu na vysokoškolské štúdium v odbore sociálna práca, psychológia, pedagogika, špeciálna pedagogika, sociológia.