Koncepcia školy

Primárnym poslaním Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej a sociálnej je pripravovať mladých ľudí v rámci stredoškolského odborného štúdia s maturitou na profesiu Učiteľa v materskej škole a vychovávateľa, Sociálno-výchovného pracovníka a Animátora voľného času. Študent bude pripravený vykonávať sociálnu prácu v štátnej a verejnej správe a pri organizovaní voľného času vo výchovných, vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych a športových zariadeniach s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole v bakalárskom a magisterskom štúdiu v študijných odboroch sociálna práca, kulturológia, pedagogika, špeciálna pedagogika, logopédia, psychológia, sociológia, andragogika, masmediálna komunikácia.


K vytýčeniu primárneho poslania Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie nás vedú nasledujúce spoločenské dôvody:

 • Na úradoch miestnej štátnej správy je pre výkon činnosti v odboroch školstva, zdravotníctva a financií základným kvalifikačným predpokladom vysokoškolské pedagogické, medicínske alebo ekonomické vzdelanie. Prieskum uskutočnený MPSVR SR potvrdil, že sociálni zamestnanci majú rôznorodé vzdelanie, od stredoškolského technického, humanitného, po vysokoškolské technické, humanitné, ale aj vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca.
  Na Slovensku sú v súčasnosti veľké nedostatky vo vzdelanostnej úrovni mnohých sociálnych zamestnancov pracujúcich v sociálnej sfére, najmä v strednom vzdelaní, ktoré potvrdzujú absenciu ich kvalifikačných predpokladov nevyhnutných pre kvalitné vykonávanie sociálnej práce. Je to vážny hendikep Slovenska v porovnaní s krajinami EÚ, ktorý treba urýchlene riešiť predovšetkým zvýšením vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne sociálnych zamestnancov v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania na stredných odborných školách, vysokých školách a kurzoch ďalšieho a celoživotného vzdelávania.
 • V nariadení vlády SR o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských a okresných úradoch č.157/97 Z.z. sa vo vymedzení obsahu odbornej prípravy v časti II. písmeno n) zdôrazňujú nasledovné predmety, resp. tematické oblasti obsahu odbornej prípravy na úseku sociálnych vecí:
 • transformácia sociálnej sféry,
 • sociálna práca, sociálne poradenstvo a sociálne služby,
 • vybrané časti spoločensko-vedných disciplín zaoberajúcich sa ľudským správaním,
 • všeobecná a liečebná pedagogika,
 • právna úprava rodiny,
 • základy ekonomiky sociálnych služieb,
 • právna úprava sociálneho zabezpečenia,
 • vybrané časti Občianskeho zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku, Exekučného poriadku, Trestného zákona a trestného poriadku,
 • právna úprava zdravotnej starostlivosti.

Všetky uvedené tematické oblasti ponúkame v rámci obsahovej náplne odboru „Sociálno-výchovný pracovník“.

 • Za kľúčovú a nesmierne potrebnú sa v súčasnosti považuje požiadavka kompatibility vzdelávania sociálnych pracovníkov so systémom vzdelávania v krajinách EÚ, mimoriadny dôraz preto kladieme na efektívnu prípravu, organizáciu a realizáciu systému vzdelávania sociálnych pracovníkov, ktorí by po absolvovaní stredoškolského a neskôr vysokoškolského štúdia kvalitne vykonávali odborné sociálne činnosti na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, v sociálnych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb (v domovoch dôchodcov, detských domovoch, v domovoch sociálnych služieb a i.) vo funkciách vedúcich zariadení, vedúcich výchovy alebo sociálnych pracovníkov (sociálnych zamestnancov).
 • Absolventi študijného odboru Sociálno-výchovný pracovník majú veľmi dobrú perspektívu pre kariérny rast, pretože po absolvovaní štúdia sú pripravení pokračovať v odbore sociálna práca na vysokej škole, ktorý je potrebný a žiadúci na trhu práce. Na univerzitách, ktoré  do praxe pripravujú sociálnych pracovníkov (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Sládkovičovo) sa uskutočňuje kvalitne pripravené štúdium s premyslenými učebnými plánmi a osnovami, adekvátnou organizáciou, vhodnými metódami a formami, ako aj personálnym zabezpečením kurzov. Vysokoškolskí študenti sa vzdelávajú v bakalárskom a magisterskom študijnom odbore Sociálna práca a po absolvovaní sa dostávajú na vedúce funkcie do štátnej a verejnej správy.
 • Kľúčovou úlohou sociálnej práce a sociálneho pracovníka je zmobilizovanie všetkých možností jedinca, resp. jeho užšieho alebo širšieho sociálneho prostredia, vrátane rodinného, k postupnému prekonávaniu ťažkej sociálnej situácie, preto sa snažíme o komplexnú prípravu našich študentov v tomto odbore.
 • Prekvitajúci turizmus a stále väčší dopyt po zmysluplnom trávení voľného i pracovného času, ako aj opatrovateľskej starostlivosti najvyššej úrovne potvrdzuje význam kvalitnej prípravy, organizácie a realizácie efektívneho systému vzdelávania Animátorov voľného času, ktoré poskytujeme všetkým študentom študijného odboru Animátor voľného času.