Učiteľstvo pre MŠ a vych.

Absolvent je kvalifikovaným pracovníkov , ktorý sa môže zamestnať v:

  • štátne, súkromné, cirkevné materské školy
  • detské centrá
  • centrá voľného času
  • školské kluby detí
  • štátne, cirkevné, súkromné základné školy (ako asistent učiteľa)
  • iné vzdelávacie zariadenia
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastíMinimálny počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programeCelkový počet hodín za štúdium
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE481536
Jazyk a komunikácia
·  slovenský jazyk a literatúra e)
·  prvý cudzí jazyk f)
24768
Človek a hodnoty
·  etická výchova/
·   náboženská výchova i)
264
Človek a spoločnosť
·   dejepis
·   občianska náuka
5160
Človek a príroda k)
·   geografia
·   biológia
396
Matematika a práca s informáciami l)
·   matematika
·   informatika
6192
Zdravie a pohyb m)
·   telesná a športová výchova
8256
ODBORNÉ VZDELÁVANIE561792
Teoretické vzdelávanie30960
Praktická príprava n)26832
Disponibilné hodiny f) g) q)28896
SPOLU1324224
Účelové kurzy/učivo  
Kurz pohybových aktivít v prírode  
Kurz na ochranu života a zdravia  
Účelové cvičenia  
Maturitná skúška  

Prehľad využitia týždňov

Činnosť1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu33333330
Maturitná skúška1
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i. j) n)4443
Lyžiarsky kurz s metodikou m) n)1
Plavecký kurz s metodikou l) n)1
Kurz na ochranu života a zdravia k) n)1
Súvislá odborná prax f)2223
Spolu týždňov40404037