Učiteľstvo pre MŠ a vych.

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe Celkový počet hodín za štúdium
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 48 1536
Jazyk a komunikácia
·  slovenský jazyk a literatúra e)
·  prvý cudzí jazyk f)
24 768
Človek a hodnoty
·  etická výchova/
·   náboženská výchova i)
2 64
Človek a spoločnosť
·   dejepis
·   občianska náuka
5 160
Človek a príroda k)
·   geografia
·   biológia
3 96
Matematika a práca s informáciami l)
·   matematika
·   informatika
6 192
Zdravie a pohyb m)
·   telesná a športová výchova
8 256
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 56 1792
Teoretické vzdelávanie 30 960
Praktická príprava n) 26 832
Disponibilné hodiny f) g) q) 28 896
SPOLU 132 4224
Účelové kurzy/učivo
Kurz pohybových aktivít v prírode
Kurz na ochranu života a zdravia
Účelové cvičenia
Maturitná skúška

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška 1
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i. j) n) 4 4 4 3
Lyžiarsky kurz s metodikou m) n) 1
Plavecký kurz s metodikou l) n) 1
Kurz na ochranu života a zdravia k) n) 1
Súvislá odborná prax f) 2 2 2 3
Spolu týždňov 40 40 40 37