Verejná správa

Absolvent odboru „Verejná správa“ je pripravený vykonávať činnosti:

  • v organizačnej štruktúre úradov miestnej štátnej správy (okresné a krajské úrady) a úradov územnej samosprávy (obecné, mestské a regionálne úrady),
  • na jednotlivých odboroch úradov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,
  • prevádzkovať subjekty, ktorých zriadenie je v pôsobnosti okresných a krajských úradov a samosprávy obcí, miest a regiónov,
  • získava zručnosti nevyhnutné k výkonu pracovnej činnosti v bezprostrednom styku s občanmi SR aj s cudzími štátnymi príslušníkmi (operatívne riešenie problémov, pohotová komunikácia v materinskom i cudzom jazyku, hospodárska korešpondencia, flexibilita v právnych normách a ekonomických zásadách, schopnosť pracovať samostatne i v tíme, logické myslenie, organizačné schopnosti, vystupovanie a reprezentácia),
  • absolvovaním širokého spektra vyučovacích predmetov získava komplexnú prípravu na bakalárske alebo magisterské štúdium na vysokej škole najmä ekonomického smeru so zameraním na verejnú správu (psychológia, sociológia, právo, ekonómia, ekonomika a riadenie miest, hospodárska geografia, účtovníctvo, administratíva, korešpondencia, účtovníctvo, verejná správa, verejné financie, spoločenská komunikácia a.i.).