Trieda 3.U

Učiteľ pre kontakt s rodičmi
Jozef Karvai, DiS

V treťom ročníku študenti počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

  • priateľské vzťahy s učiteľmi a inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy
  • individuálny prístup ku študentom
  • školského psychológa, aktívne sa zapájajúceho do života a fungovania triedy
  • rozvoj prezentačných zručností študentov
  • práca s programom Druhý krok
  • rozvíjanie tolerancie a akceptácie odlišnosti žiakov
  • vyučovacie hodiny vedené diskusnou metódou, ktoré budujú v žiakoch samostatný a plynulý prejav
  • individuálne a skupinové aktivity
  • prípravu študentov na rozvoj svojich prirodzených daností a získavanie nových
  • priateľský prístup učiteľa k študentom