Výchovný poradcaMgr. Kristína Prosuchová
Výchovná poradkyňa

Úlohy výchovného poradcu vyplývajú priamo z filozofie Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie, ktorá sa zakladá na humanistickej filozofii a myšlienke pomoci každému dieťaťu, bez rozdielu, v snahe o rozvinutie všetkých jeho silných i slabých stránok. Medzi základné ciele výchovného poradcu patrí:

– vychovávať k právnemu vedomiu, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu, pozitívnemu postoju k zdraviu a neohrozujúcemu  životnému štýlu a ich uplatňovania v súkromnom aj profesijnom živote poskytovaním aktuálnych informácií žiakom, rodičom, ale aj usmerňovaním triednych učiteľov v oblasti aspektov normálneho a patologického správania,

– zabezpečovať aktívnu ochranu žiakov pred sociálno-patologickými javmi, viesť ich k sebareflexii, rozpoznávaniu možných negatívnych efektov a ohrozenia, schopnosti povedať nie,

– realizovať princíp včasnej prevencie a eliminácie záškoláctva, kriminality s priebežným monitorovaním zmien v správaní žiakov,

– riešiť prípady rizikového správania žiakov aj v spolupráci s ostatnými príslušnými inštitúciami,

– informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy,

– učiť žiakov vyhľadať odbornú pomoc a komunikovať so špecializovanými službami v prípade potreby – linky dôvery, krízové centrá…

– vo vyučovacom procese uplatňovať princípy humanizácie, viesť žiakov k tendencii odolávať a minimalizovať škodlivé tlaky rovesníkov,

– v prípade oprávneného podozrenia na porušovanie zdravého osobnostného vývinu, prípadne zneužívania žiakov, bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu,

– v prípadoch podozrenia z ohrozovania mravného vývinu žiakov bezodkladne riešiť problém s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom, ä

– intenzívne spolupracovať s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy,

– intenzívne spolupracovať s koordinátormi environmentálnej a protidrogovej prevencie,

– priebežne registrovať záškoláctvo, spolupracovať s triednymi učiteľmi s cieľom jeho včasného zistenia, následne nadviazať kontakt s rodičmi, v spolupráci so školskou psychologičkou presvedčiť žiaka, aby svoju dochádzku do školy zmenil, v prípade výrazných problémov spolupracovať s príslušnými inštitúciami.