Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (rodič)

Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (žiak)

Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (zamestnanec  prevádzkovateľa)

Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.:
https://www.minedu.sk/data/files/7843_zz_2018_18_20180525-oou.pdf

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679