Ponúkame

 • poskytujeme individuálny prístup učiteľov zabezpečený malým
  počtom žiakov v triede
 • rozvíjame tvorivosť, kreatívnosť či myslenie žiakov vrámci
  všetkých predmetov
 • ponúkame výučbu anglického a španielskeho jazyka
 • žiakom je denne k dispozícií školský psychológ, špeciálny pedagóg,
 • logopéd a asistent učiteľa
 • ponúkame možnosť zostavenia individuálneho študijného plánu
 • zaujímavé besedy a prednášky odborníkov
 • školské exkurzie a aktivity zamerané na uplatnenie vedomostí v praxi