Učiteľstvo pre MŠ a vych.

Študijný odbor: 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi študijného odboru 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sú po ukončení štúdia maturitnou skúškou kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v :

 • predprimárnom vzdelávaní
 • vo výchove vo voľnom čase
 • vo vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych zariadeniach, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné odborné vzdelanie 

Celková charakteristika absolventa

Absolventi poznajú základné pedagogické a psychologické zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Vplývajú na formovanie osobnosti jedinca po stránke kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a senzomotorickej, čo predpokladá ovládanie príslušných metód a metodík práce s rôznymi vekovými kategóriami. Rešpektujú ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín a zodpovedne využívajú získané informácie. Uplatňujú špecifiká edukačnej práce a integrácie detí zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne postihnutých. Sú schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich  kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.

V správaní absolventov tejto skupiny odborov dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Sú pripravení pracovať tvorivo samostatne aj v tíme, v praktickej a teoretickej činnosti, sú komunikatívne zruční v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, majú kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačujú sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny a osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Sú naklonení a otvorení novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolventi skupiny študijných odborov majú predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent tohto typu strednej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.


Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky

Vedomosti

Absolvent má/ovláda:

 • schopnosť orientovať sa v teoretických základoch všeobecnej pedagogiky, teórie výchovy andragogiky, geragogiky, psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie, psychohygieny, patopsychológie,
 • ovládať fakty a zákonitosti vzdelávacej a výchovnej práce, jej špecifikám na základe veku jedinca, obsahu výchovy a vzdelávania, ich celkových a čiastkových cieľov, metód, prístupov a foriem ich dosahovania atď,
 • znalosť komunikačných techník v interpersonálnych vzťahoch, popísať možnosti a špecifiká komunikácie s deťmi predškolského veku,
 • znalosť anatómie ľudského tela a zásad zdravého životného štýlu,
 • základné poznatky z oblasti hygieny a prevencie, viesť deti k osvojovaniu si a dodržiavaniu hygienických návykov,
 • základné poznatky o životných procesoch živej prírody a o vzájomnom vzťahu človeka  a prírody,
 • vedomosti o vývoji kultúry a estetike životného prostredia a následne ich uplatňovať v práci s deťmi v materských školách a iných výchovných i vzdelávacích inštitúciách.

Zručnosti

Absolvent má/ovláda:

 • aplikovať naučené vedomosti v praktickej činnosti pri realizácii obsahu výchovy a vzdelávania detí s využitím adekvátnych metód, foriem, prístupov, aplikáciou didaktických zásad, prístupu rovnosti a i,
 • určovať ciele, prostriedky a postupy svojej práce s prihliadaním na vekové špecifiká detí, ich jedinečnosť, potreby, ale zároveň realizovať edukačné aktivity v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania detí v rámci príslušného stupňa vzdelávania,
 • aktívne pôsobiť v procese integrácie zdravotne postihnutých a sociálne ohrozených jedincov, dokázať prispôsobiť spôsob práce pri výchove a vzdelávaní takýchto jedincov a zjednodušiť ich integráciu do skupiny,
 • uplatňovať etické princípy v správaní a konaní a viesť deti k ich pochopeniu a uplatňovaniu vo svojom správaní,
 • uplatňovať interdisciplinárny prístup v práci s deťmi v snahe o komplexný rozvoj osobnosti každého dieťaťa,
 • plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať výchovné aktivity v súlade s vekovými špecifikami detí,
 • uplatňovať praktické zručnosti v oblasti administratívy, počítačovej a informačnej techniky, informačno-komunikačných technológií,
 • citlivo a taktne uplatňovať poznatky o komunikácii s deťmi,
 • uplatňovať poznatky zo psychohygieny, metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy, na zvládanie stresov a rizikových problémov povolania a všetky uplatňovať pri práci s deťmi predškolského veku, resp. iných vekových skupín,
 • pracovať samostatne a kreatívne;
 • zodpovedne narábať s informáciami, citlivými údajmi, osobnými údajmi.

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

 • uplatňovaním sociálneho cítenia v práci s deťmi,
 • flexibilnosťou pri riešení každodenných situácií pri výchove a vzdelávaní,
 • zachovávaním diskrétnosti pri práci s osobnými údajmi detí,
 • schopnosťou nedopúšťať sa diskriminácie a nedať sa ovplyvniť predsudkami a k rovnakému správaniu viesť aj deti,
 • tolerantným, kultivovaným a ohľaduplným správaním,
 • schopnosťou spolupracovať s inými odborníkmi a inštitúciami,
 • uplatňovaním pozitívneho prístupu k práci,
 • iniciatívnosťou, kreativitou, a i..